หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บริการ | เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ | สิทธิบัตรต่างประเทศ | ทีมงาน | IP market | บทความ | ผลงานของเรา | กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา |ติดต่อเรา

 
  • สิทธิบัตรที่ยื่นจดทะเบียนในประเทศหนึ่งจะไม่มีผลคุ้มครองไปถึงประเทศอื่นที่ไม่ได้ยื่นจดทะเบียนด้วย เนื่องจากการจดทะเบียนสิทธิบัตรจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่หนึ่ง ซึ่งกฎหมายของประเทศที่หนึ่ง จะไม่สามารถบังคับใช้ไปถึงประเทศที่สองได้ ตามหลักดินแดนและหลักอำนาจอธิปไตย

  • ดังนั้นผู้ประดิษฐ์สามารถที่จะคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ในหลาย ๆ ประเทศได้ ดังนี้

  • (1) สามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในทุกประเทศที่ต้องการให้สิ่งประดิษฐ์ของตนได้รับความคุ้มครอง ซึ่งจะต้องเตรียมคำขอประเทศละ 1 ชุด

  • (2) สามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีส (ประเทศสมาชิกของอนุสัญญากรุงปารีสเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม) และหลังจากนั้นจึงยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในแต่ละประเทศสมาชิก อนุสัญญากรุงปารีสอื่น ๆ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรฉบับแรกเพื่อให้ผู้ขอได้รับประโยชน์จากวันที่ได้ยื่นคำขอครั้งแรกในทุก ๆ ประเทศเหล่านั้น

  • (3) สามารถยื่นคำขอภายใต้  สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ PCT (Patent Cooperation Treaty)  โดยสามารถที่จะยื่นคำขอที่สำนักงานสิทธิบัตรภายในประเทศ ของตน และสำนักงานสิทธิบัตรก็จะส่งคำขอไปดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ PCT ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซึ่งการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร PCT เป็นอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศที่ผู้ขอประสงค์จะขอความคุ้มครอง ซึ่งจะมีการตรวจสอบตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกฎหมายภายในประเทศนั้น ๆ ก่อนรับจดทะเบียนสิทธิบัตรต่อไป

    ประเทศไทยสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ถือเป็นสมาชิกลำดับที่ 142  โดยในโซนเอเชียประเทศที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก มี ดังนี้
No. Asian PCT Member Countries Asian  Non Members of PCT
Country Effective Date  Country
1 Japan October 1 , 1978 Bangladesh
2 Sri Lanka February 26, 1982 Bhutan
3 Republic of Korea August 10 , 1984 Cambodia
4 Vietnam March 10 , 1993 Hongkong
5 China January 1 , 1994 Myanmar
6 Singapore February 23, 1995 Pakistan
7 Indonesia September 5 ,1997 Taiwan
8 India December 7 , 1998  
9 Philippines August 17 , 2001  
10 Lao June 14 , 2006  
11 Malaysia August 16 , 2006  
12 Thailand September 24 , 2009  

Search IP Databases

Knowledge

 


© 2012-2015 TGC International Co., Ltd.
All rights reserved.
KEYWORDS:
- Patent
- Logo
- Trademarks
- Invention
- Copyright
- Design