Home | About us | Services | International Trademark | International Patent | Team | IP Market | Articles | Our Works | IP Laws | Contact us


 
กฎหมายสิทธิบัตร

กฎกระทรวง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๒๒
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
กฎกระทรวง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.๒๕๔๗

ประกาศ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาใช้ผลการตรวจสอบสิทธิบัตรของอาเซียน สำหรับการตรวจสอบการประดิษฐ์
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตร
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตาม ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอให้หน่วยงานอื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การนับระยะเวลาตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร คำขอถือสิทธิวันยื่นคำขอในต่างประเทศเป็นครั้งแรก และเอกสารประกอบคำขอดังกล่าว และจำนวนสำเนา
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งข้อมูลตัวแทนรับมอบอำนาจดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2548
ประกาศคณะกรรมการสิทธิบัตร เรื่อง กำหนดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม สำหรับการขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
ประกาศคณะกรรมการสิทธิบัตร เรื่อง กำหนดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม สำหรับการขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
ประกาศคณะกรรมการสิทธิบัตร เรื่อง กำหนดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม สำหรับการขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง กำหนดรายชื่อสถาบันที่รับฝากเก็บจุลชีพ

บันทึก
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ ตามสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๕๒


กฎหมายเครื่องหมายการค้า
พรบ
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
TRADEMARK ACT B.E. 2534


กฎกระทรวง
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

ประกาศ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การนับระยะเวลาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดจำพวกสินค้าและบริการ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์
ประกาศนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ ๑/๒๕๔๖ เรื่อง กำหนดสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขาย
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง เครื่องหมายที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขอให้ถือว่าวันที่ยื่นคำขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรก เป็นวันยื่นคำขอในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๘
ประกาศคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการส่งหลักฐานประกอบคำอุทธรณ์คำร้องขอเพิกถอนการจดทะเบียน และคำชี้แจงประกอบคำร้องขอเพิกถอนการ จดทะเบียน
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา ๗ วรรค ๓ แห่งราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

ระเบียบ
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็นกลุ่มของสี
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วย การแจ้งเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่ว พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายที่มีลักษณะเป็น รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุ
ระเบียบคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ว่าด้วยวิธีพิจารณาอุทธรณ์และคำร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน พ.ศ.๒๕๔๕

 

กฎหมายลิขสิทธิ์

พรบ
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
COPYRIGHT ACT B.E. 2537 (1994)

กฎกระทรวง
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

ประกาศ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และขอรับบริการข้อมูลลิขสิทธิ์
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกาหนดรายชื่อประเทศภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์
หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของนักแสดง

ระเบียบ
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และการให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยวิธีปฏิบัติและพิจารณาคาขอใช้ลิขสิทธิ์ในพฤติการณ์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๓๘
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้นำเครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547


หากเครื่องไม่มีโปรแกรม Acrobat สามารถคลิกที่นี่ เพื่อ Download โปรแกรม ==> adobe reader

 


© 2012-2015 TGC Thailand International Intellectual Property
All rights reserved.
KEYWORDS:
- Patent
- Logo
- Trademarks
- Invention
- Copyright
- Design