หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | บริการ | เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ | สิทธิบัตรต่างประเทศ | ทีมงาน | IP market | บทความ | ผลงานของเรา | กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา |ติดต่อเรา

 

เครื่องหมายการค้า

 • การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย (well know trademark)
 • การอุทธรณ์โต้แย้งคำปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • การจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้า
 • การต่ออายุเครื่องหมายการค้า
 • การค้นหาเครื่องหมายการค้า
 • การตรวจสอบสถานะเครื่องหมายการค้า
 • การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า
 • การทำข้อตกลงใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
 • การแจ้งเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่อยู่ระหว่างประกาศโฆษณาเพื่อการคัดค้าน
 • การออกแบบโลโก้เครื่องหมายการค้า

 

สิทธิบัตร

 • จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ การออกแบบ
 • การค้นหาและตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ การออกแบบ
 • การชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ การออกแบบ
 • จดทะเบียนโอนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ การออกแบบ
 • ข้อตกลงใบอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ การออกแบบ
 • การประเมินความเสี่ยงและการละเมิดสิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ การออกแบบ
 • การจัดทำรูปเขียนประกอบสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ การออกแบบ
 • ให้คำปรึกษาการพัฒนาปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์


 

ลิขสิทธิ์
จดแจ้งงานอันมีลิขสิทธิ์แก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

 • งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ คำปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
 • งานนาฎกรรม (ท่ารำ ท่าเต้น ฯลฯ)  
 • งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ ฯลฯ)
 • งานดนตรีกรรม (ทำนอง , ทำนองและเนื้อร้อง ฯลฯ)
 • งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี )
 • งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)
 • งานภาพยนตร์
 • งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
 • งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

 

ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์

 • ให้คำปรึกษา การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 • การวางแผนและแก้ไขปัญหาชื่อโดเมนเนม ชื่อทางการค้า ชื่อเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนซ้ำซ้อนกัน
 • การคุ้มครองเสียง กลิ่น และ key word ที่เป็นเอกลักษณ์ในการประกอบธุรกิจ
 • การตรวจสอบค้นหา Inventor
 • การตรวจสอบ IP สัญญาแฟรนไชส์
 • การควบรวมกิจการ IP
 • ข้อตกลงใบอนุญาตให้ใช้ IP
 • สัญญาตัวแทนจำหน่าย
 • ข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • ข้อตกลงการเก็บรักษาความลับ
 • การจดทะเบียนความลับทางการค้าและการปกป้องข้อมูล
 • สัญญาร่วมทุนและข้อตกลงความร่วมมือ
 • ข้อตกลงการจ้างงาน
 • ข้อตกลงการจัดซื้อสินทรัพย์ IP
 • การทำธุรกรรมการเงิน IP
 • การปรับโครงสร้างของ Licensing IP ภายในองค์กร
 • ข้อตกลงการระงับข้อพิพาทด้าน IP
 

 


© 2012-2015 TGC International Co., Ltd.
All rights reserved.
KEYWORDS:
- Patent
- Logo
- Trademarks
- Invention
- Copyright
- Design