การระงับหรือหยุดรอการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชั่วคราว

การระงับหรือหยุดรอการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชั่วคราว

การระงับหรือหยุดรอการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชั่วคราว เกิดขึ้นได้ดังนี้
1.โดยกฎหมายบัญญัติไว้
ตามระเบียบกรมทะเบียนการค้า ว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ข้อ40 กำหนดว่า “ในกรณีเครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนเข้ามาเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่นายทะเบียนได้มีคำสั่งให้ประกาศในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้าไปแล้ว เพื่อใช้สำหรับสินค้าในจำพวกเดียวกันหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน ให้รอการดำเนินการจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนนั้นไว้ก่อน และให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบ
2.โดยการฟ้องคดีต่อศาล
ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการระงับการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชั่วคราว ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 คือ
1. การคัดค้านการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อศาลตามมาตรา 38
2. การร้องขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 61 มาตรา 62 หรือมาตรา 63 และผู้ร้องขอให้เพิกถอน เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้ได้รับอนุญาตได้อุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าต่อศาลตามมาตรา 65
3. การร้องขอเพิกถอนเครื่องหมายการค้าต่อศาลตามมาตรา 66 หรือมาตรา 67
4. การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 16 ซึ่งคณะกรรมการได้มีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียน และผู้ขอจดทะเบียนได้นำคดีสู่ศาล
5. การฟ้องคดีต่อศาลเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนรวมทั้งคำขอที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งผลของคำพิพากษาจะมีผลกระทบต่อการสั่งการของนายทะเบียน
3.โดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจร้องขอ
การหยุดรอการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยพนักงานผู้มีอำนาจร้องขอนี้ ระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา ว่าด้วยการระงับการดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชั่วคราว ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 ให้นายทะเบียนต้องหยุดรอการเนินการจดทะเบียนในกรณีดังนี้
1. ศาลมีคำสั่ง หรือคำพิพากษาให้ยึด หรือ อายัดคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

แอดไลน์