ประเทศกัมพูชา / Cambodia

  ขั้นตอนการดำเนินการ U.S. Dollars

  Cambodia
  USD
  Step 1 : สืบค้นเครื่องหมายการค้า (ทางเลือก)
  Step 2 : จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า500
  Step 3 : หนังสือสำคัญเครื่องหมายการค้า
  รวม500

  หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการแล้ว แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการยื่นคำโต้แย้งกรณีมีการคัดค้านหรือคำสั่งปฏิเสธรับจดทะเบียน

  ระยะเวลาการดำเนินการ: หนังสือสำคัญเครื่องหมายการค้าโดยปกติจะได้รับการพิจารณาจดทะเบียนภายใน 15 เดือนนับจากวันยื่นจดทะเบียน เว้นแต่มีการดำเนินการยื่นคำโต้แย้งกรณีมีการคัดค้านหรือคำสั่งปฏิเสธรับจดทะเบียนหรือเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณารับจดทะเบียน

  Recent Post
  แอดไลน์ ประเทศกัมพูชา / Cambodia | TGC International Co., Ltd.