ตอบข้อสงสัย : สัญลักษณ์ TM /สัญลักษณ์ R / สัญลักษณ์ C ต่างกันยังไง

ตอบข้อสงสัย : สัญลักษณ์ TM /สัญลักษณ์ R / สัญลักษณ์ C ต่างกันยังไง

ตอบข้อสงสัย : สัญลักษณ์ TM /สัญลักษณ์ R / สัญลักษณ์ C ต่างกันยังไง

A.เครื่องหมายการค้า 

TM :  ย่อมาจาก  Trademark คือ ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ

R :  ย่อมาจาก  Registered คือ ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว และ ได้รับอนุมัติแล้ว

ยื่นจดทะเบียนแล้วใช้  TM (Trademark)

จดทะเบียนได้แล้วใช้  R (Registered Trademark)

B.ลิขสิทธิ์

C :  ย่อมาจาก  Copyright  คือ สัญลักษณ์ผลงานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์

 

แอดไลน์