ตัวอย่างการร่างสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ด้วยตนเอง

รายละเอียดการประดิษฐ์

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ : ชุดอุปกรณ์เซาะร่องผลมะพร้าวเพื่อสะดวกเปิด

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง
การผ่าผลมะพร้าวตามแบบเดิมทั่วไปจะมีวิธีการผ่าหรือเปิดออกในทันที หรือ เมื่อเปิดหรือผ่าแล้วก็นำมาใส่ภาชนะเพื่อนำไปรับประทาน การที่น้ำมะพร้าวถูกภาชนะหรือถูกออกซิเจนจะทำให้รสชาติดั้งเดิมเสียไป หรือ ไม่ใกล้เคียงกับรสชาติน้ำมะพร้าวที่อยู่ในผลมะพร้าว ตามการประดิษฐ์นี้ได้คิดค้น ชุดอุปกรณ์เซาะร่องผลมะพร้าวเพื่อสะดวกเปิด ด้วยใบมีดตัดไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ตัดเซาะร่องของผลมะพร้าวช่วงบนให้ลึกลงไปใกล้ชิดกับผิวนอกของเนื้อมะพร้าวโดยรอบส่วนวงกลมช่วงบนของผลมะพร้าว หรือ ตามความลึกที่กำหนด โดยการเปิดออกผู้ใช้จะนำอุปกรณ์หรือวัสดุแข็งทั่วไปมางัดบริเวณส่วนที่ถูกเซาะร่องเพื่อเปิดส่วนวงกลมช่วงบนผลมะพร้าวออกและสามารถรับประทานได้ โดยส่วนวงกลมช่วงบนผลมะพร้าวเปรียบเสมือนฝาเปิดด้านบน

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
ชุดอุปกรณ์เซาะร่องผลมะพร้าวเพื่อสะดวกเปิดที่ฐานรับผลมะพร้าว ที่ก่อรูปเป็นฝาฐานครึ่งวงกลม สำหรับการวางผลมะพร้าว โดยติดตั้งไว้บนแกนเสาตั้งด้านล่าง  ที่ด้านบนจะมีฝาครอบส่วนบน ที่ก่อรูปเป็นฝาครอบครึ่งวงกลมสำหรับการครอบกดผลมะพร้าว  โดยติดตั้งไว้บนแกนเสาตั้งด้านบน  ที่แกนเสาตั้งด้านบน จะมีด้ามจับหมุน  เพื่อรองรับการหมุนแกนเสาตั้งด้านบน ให้เคลื่อนที่ลงเพื่อให้ฝาครอบครึ่งวงกลมทำหน้าที่กดผลมะพร้าว ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะตำแหน่งด้านข้างของฝาครอบส่วนบน จะมีใบตัดไฟฟ้า ทำการตัดเซาะร่องผลมะพร้าว ที่ทำงานร่วมกันอุปกรณ์จับระยะการหมุนของใบตัดไฟฟ้า เพื่อกำหนดความลึกของการเซาะร่องผลมะพร้าว

ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้เพื่อให้ชุดอุปกรณ์เซาะร่องผลมะพร้าวเพื่อสะดวกเปิดด้วยใบมีดตัดไฟฟ้าที่มีราคาประหยัด ทำให้ราคาจำหน่ายผลมะพร้าวมีราคาไม่แพง การเปิดออกผู้ใช้จะนำอุปกรณ์หรือวัสดุแข็งทั่วไปมางัดบริเวณส่วนที่ถูกเซาะร่องด้วยใบมีดเพื่อเปิดส่วนวงกลมช่วงบนผลมะพร้าวออกและสามารถรับประทานได้ทันที ทำให้น้ำมะพร้าวมีรสชาติสดใหม่ หอมอร่อย

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์
วิศวกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดอุปกรณ์เซาะร่องผลมะพร้าวเพื่อสะดวกเปิด

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์
รูปที่ 1 และ รูปที่ 2 แสดงให้เห็นภาพส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์เซาะร่องผลมะพร้าวเพื่อสะดวกเปิด ที่ประกอบด้วย
โครงตัวเรือน (1) ที่ด้านล่างมีล้อ (2) จำนวนหนึ่งที่ทำงานร่วมกับด้ามเข็น (3) สำหรับเข็นเคลื่อนที่ ส่วนหนึ่งของโครงตัวเรือน (1) จะมีประตูเปิดปิด (4) จำนวนหนึ่งเพื่อทำความสะอาดนำเศษมะพร้าวหรือสิ่งสกปรกออก โดยโครงตัวเรือน (1) ด้านหน้ามีจะลักษณะที่เปิดออก (5) สำหรับการนำผลมะพร้าว (6) มาทำการเซาะร่อง ภายในโครงตัวเรือน (1) จะติดตั้ง ฐานรับผลมะพร้าว (7) ที่ก่อรูปเป็นฝาฐานครึ่งวงกลม สำหรับการวางผลมะพร้าว (6) โดยติดตั้งไว้บนแกนเสาตั้งด้านล่าง (8) ที่ด้านบนจะมีฝาครอบส่วนบน (9) ที่ก่อรูปเป็นฝาครอบครึ่งวงกลมสำหรับการครอบกดผลมะพร้าว (6) โดยติดตั้งไว้บนแกนเสาตั้งด้านบน (10) ที่แกนเสาตั้งด้านบน (10) จะมีด้ามจับหมุน (11) เพื่อรองรับการหมุนแกนเสาตั้งด้านบน (10) ให้เคลื่อนที่ลงเพื่อให้ฝาครอบครึ่งวงกลมทำหน้าที่กดผลมะพร้าว (6) ให้แน่นเข้ากับฐานรับผลมะพร้าว (7) โดยแกนเสาตั้งด้านล่าง (8) และ แกนเสาตั้งด้านบน (10) จะอยู่ในแนวส่วนศูนย์กลางเดียวกัน

ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะตำแหน่งด้านข้างของฝาครอบส่วนบน (9) จะมีใบตัดไฟฟ้า (14) ที่ติดตั้งเข้ากับแผ่นจับยึด (12) ที่ส่วนหนึ่งของแผ่นจับยึด (12) จะเชื่อมต่อเข้ากับโครงตัวเรือน (1) โดยตำแหน่งเชื่อมต่อจะเป็นจุดหมุน (14) เพื่อทำการหมุนแผ่นจับยึด (12) เพื่อให้ใบตัดไฟฟ้า (14) ทำการตัดเซาะร่องผลมะพร้าว (6)

ตำแหน่งหนึ่งของโครงตัวเรือน (1) จะติดตั้งอุปกรณ์จับระยะการหมุนของใบตัดไฟฟ้า (145) ที่ทำการตัดเซาะร่องผลมะพร้าว (6) โดยอุปกรณ์จับระยะการหมุนของใบตัดไฟฟ้า (154) จะทำหน้าที่ในการดันแผ่นจับยึด (12) เพื่อกำหนดระยะที่ใบตัดไฟฟ้า (14) จะเข้าไปถึงผลมะพร้าว (6)

การใช้งานผู้ใช้นำผลมะพร้าวที่ปลอกเปลือกนอกแล้วคงเหลือเฉพาะเปลือกในมาวางไว้ในตำแหน่งฐานรับผลมะพร้าว (7) จัดให้ฝาครอบส่วนบน (9) กดลงมาที่ผลมะพร้าว (6) เพื่อให้ผลมะพร้าว (6) อยู่ในตำแหน่งการเตรียมการเซาะร่อง ทำการหมุนแผ่นจับยึด (12) เข้าหาผลมะพร้าว (6) เพื่อให้ใบตัดไฟฟ้า (14) ทำการตัดเซาะร่องผลมะพร้าว (6) โดยมีอุปกรณ์จับระยะการหมุนของใบตัดไฟฟ้า (154) ที่ทำหน้าที่กำหนดระยะที่ใบตัดไฟฟ้า (14) จะเข้าไปถึงผลมะพร้าว (6) เพื่อกำหนดความลึกของการเซาะร่องผลมะพร้าว (6)

คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ
รูปที่ 1 แสดงให้เห็นภาพส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์เซาะร่องผลมะพร้าวเพื่อสะดวกเปิด ตามการประดิษฐ์นี้

รูปที่ 2 แสดงให้เห็นภาพส่วนประกอบของชุดอุปกรณ์เซาะร่องผลมะพร้าวเพื่อสะดวกเปิด ตามการประดิษฐ์นี้

วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด
ดังได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์

ข้อถือสิทธิ
1.ชุดอุปกรณ์เซาะร่องผลมะพร้าวเพื่อสะดวกเปิด ที่ประกอบด้วยโครงตัวเรือน (1) ที่ด้านล่างมีล้อ (2) จำนวนหนึ่งที่ทำงานร่วมกับด้ามเข็น (3) สำหรับเข็นเคลื่อนที่ ส่วนหนึ่งของโครงตัวเรือน (1) จะมีประตูเปิดปิด (4) จำนวนหนึ่งเพื่อทำความสะอาดนำเศษมะพร้าวหรือสิ่งสกปรกออก โดยโครงตัวเรือน (1) ด้านหน้ามีจะลักษณะที่เปิดออก (5) สำหรับการนำผลมะพร้าว (6) มาทำการเซาะร่อง

โดยมีลักษณะพิเศษคือ

ภายในโครงตัวเรือน (1) จะติดตั้ง ฐานรับผลมะพร้าว (7) ที่ก่อรูปเป็นฝาฐานครึ่งวงกลม สำหรับการวางผลมะพร้าว (6) โดยติดตั้งไว้บนแกนเสาตั้งด้านล่าง (8)ที่ด้านบนจะมีฝาครอบส่วนบน (9) ที่ก่อรูปเป็นฝาครอบครึ่งวงกลมสำหรับการครอบกดผลมะพร้าว (6) โดยติดตั้งไว้บนแกนเสาตั้งด้านบน (10) ที่แกนเสาตั้งด้านบน (10) จะมีด้ามจับหมุน (11) เพื่อรองรับการหมุนแกนเสาตั้งด้านบน (10) ให้เคลื่อนที่ลงเพื่อให้ฝาครอบครึ่งวงกลมทำหน้าที่กดผลมะพร้าว (6) ให้แน่นเข้ากับฐานรับผลมะพร้าว (7) โดยแกนเสาตั้งด้านล่าง (8) และ แกนเสาตั้งด้านบน (10) จะอยู่ในแนวส่วนศูนย์กลางเดียวกัน ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะตำแหน่งด้านข้างของฝาครอบส่วนบน (9) จะมีใบตัดไฟฟ้า (14) ที่ติดตั้งเข้ากับแผ่นจับยึด (12) ที่ส่วนหนึ่งของแผ่นจับยึด (12) จะเชื่อมต่อเข้ากับโครงตัวเรือน (1) โดยตำแหน่งเชื่อมต่อจะเป็นจุดหมุน (13) เพื่อทำการหมุนแผ่นจับยึด (12) เพื่อให้ใบตัดไฟฟ้า (14) ทำการตัดเซาะร่องผลมะพร้าว (6)

2.ชุดอุปกรณ์เซาะร่องผลมะพร้าวเพื่อสะดวกเปิด ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง ตำแหน่งหนึ่งของโครงตัวเรือน (1) จะติดตั้งอุปกรณ์จับระยะการหมุนของใบตัดไฟฟ้า (145) ที่ทำหน้าที่ในการดันแผ่นจับยึด (12) เพื่อกำหนดระยะที่ใบตัดไฟฟ้า (14) ที่จะเข้าไปถึงผลมะพร้าว (6) เพื่อกำหนดความลึกของการเซาะร่องผลมะพร้าว (6)

บทสรุปการประดิษฐ์
ชุดอุปกรณ์เซาะร่องผลมะพร้าวเพื่อสะดวกเปิดที่ฐานรับผลมะพร้าว (7) ที่ก่อรูปเป็นฝาฐานครึ่งวงกลม สำหรับการวางผลมะพร้าว (6) โดยติดตั้งไว้บนแกนเสาตั้งด้านล่าง (8) ที่ด้านบนจะมีฝาครอบส่วนบน (9) ที่ก่อรูปเป็นฝาครอบครึ่งวงกลมสำหรับการครอบกดผลมะพร้าว (6) โดยติดตั้งไว้บนแกนเสาตั้งด้านบน (10) ที่แกนเสาตั้งด้านบน (10) จะมีด้ามจับหมุน (11) เพื่อรองรับการหมุนแกนเสาตั้งด้านบน (10) ให้เคลื่อนที่ลงเพื่อให้ฝาครอบครึ่งวงกลมทำหน้าที่กดผลมะพร้าว (6) ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะตำแหน่งด้านข้างของฝาครอบส่วนบน (9) จะมีใบตัดไฟฟ้า (14) ทำการตัดเซาะร่องผลมะพร้าว (6) ที่ทำงานร่วมกันอุปกรณ์จับระยะการหมุนของใบตัดไฟฟ้า (154) เพื่อกำหนดความลึกของการเซาะร่องผลมะพร้าว (6)

 

แอดไลน์ ตัวอย่างการร่างสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ด้วยตนเอง