27
May2023

ข้อกำหนดทางกฎหมายในการจดสิทธิบัตร

ในการรับสิทธิบัตร การประดิษฐ์จะต้องเป็นไปตามกฎหมาย มีความใหม่ มีประโยชน์ และ ชัดเจน ข้อกำหนดบางอย่าง เช่น ความแปลกใหม่และชัดเจน อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการค้นหาสิทธิบัตรที่มีมาก่อนแล้วว่าสิ่งที่ต้องการยื่นจดสิทธิบัตรนั้นมีความใหม่หรือไม่

กฎหมาย

กฎหมาย หมายถึงคำถามที่ว่าการประดิษฐ์นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สามารถรับจดสิทธิบัตรได้หรือไม่ หัวข้อที่สามารถรับจดสิทธิบัตรได้ ได้แก่ กระบวนการ เครื่องจักร สิ่งของที่ผลิตขึ้น และส่วนประกอบของสสาร เป็นต้น

การประดิษฐ์บางอย่างไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้ เช่น โครงสร้างข้อมูล วัสดุบรรยายที่ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น หนังสือหรือดนตรี สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของธรรมชาติ และ แนวคิดที่เป็นนามธรรมอื่นๆ เป็นต้น เช่น ซื้อสินค้าแล้วเอาใบเสร็จไปแลกค่าหวยได้ ถือเป็นแนวคิดที่ไม่สามารถรับจดสิทธิบัตรได้

รู้หรือไม่ ?

ศาลตัดสินว่ากฎของธรรมชาติ ปรากฏการณ์ทางกายภาพ และความคิดเชิงนามธรรมไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้

ความใหม่

เพื่อให้การประดิษฐ์ได้รับการจดสิทธิบัตร จะต้องเป็นสิ่งใหม่และไม่ได้อยู่ภายใต้การเปิดเผยต่อสาธารณะโดยทั่วไปแล้ว สิ่งประดิษฐ์จะไม่ใหม่หากเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนก่อนที่คุณจะประดิษฐ์ และมักจะถูกอธิบายไว้ในสิ่งพิมพ์ หรือ อินเตอร์เน็ตก่อนที่คุณจะยื่นจดสิทธิบัตร หรือถูกนำไปใช้หรือขายต่อสาธารณะก่อนที่คุณจะยื่นจดสิทธิบัตร ถือว่าสิ่งนั้นไม่มีความใหม่แล้ว

ประโยชน์

กฎหมายสิทธิบัตรระบุว่าสิทธิบัตรจะต้อง “มีประโยชน์” คือใช้งานได้จริง ความสามารถในการทำงาน และยูทิลิตี้ที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม คำถามที่ว่าบางสิ่งมีประโยชน์หรือไม่ โดยทั่วไป กระบวนการ เครื่องจักร หรือองค์ประกอบที่ใช้งานได้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วสามารถรับจดสิทธิบัตรได้

ความไม่ชัดเจน

เช่นเดียวกับข้อกำหนดด้านความใหม่ ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบว่าสิ่งประดิษฐ์นั้นชัดเจนหรือไม่ ผู้ตรวจสอบจะตัดสินว่าการประดิษฐ์จะถือว่าชัดเจนสำหรับผู้ที่มีทักษะทั่วไปในงานศิลปะหรือไม่ การวิเคราะห์นี้อาจเป็นการวิเคราะห์ที่ยาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทบทวนสิทธิบัตรก่อนหน้าของสิ่งประดิษฐ์ที่คล้ายกับการประดิษฐ์ที่คุณต้องการขอสิทธิบัตร

ต่อไป ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรจะพยายามรวมสิทธิบัตรตั้งแต่สองรายการขึ้นไปเพื่อค้นหาลักษณะเด่นของสิทธิบัตรก่อนหน้านี้ เมื่อผู้ตรวจสอบประสบความสำเร็จในการค้นหา การเปลี่ยนแปลงอย่างง่ายกับผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้จะไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้ ได้แก่ การเปลี่ยนวัสดุหรือการเปลี่ยนขนาด เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอดไลน์