สิทธิในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า มีอะไรได้บ้าง

สิทธิในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า มีอะไรได้บ้าง

1.มาตรา 46 สิทธิในการใช้ ขาย จำหน่าย ทำให้แพร่หลาย อนุญาตให้ใช้สิทธิ สิทธิในการฟ้องเพื่อป้องกันการละเมิด ซึ่งเครื่องหมายการค้าของตนภายใต้สินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนไว้

2.มาตรา 46 สิทธิในการฟ้องเพื่อป้องกันการละเมิด ดังนี้
2.1 การปลอมเครื่องหมายการค้า
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
มาตรา 108 บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

2.2 .การเลียนเครื่องหมายการค้า
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
มาตรา 109 บัญญัติว่า บุคคลใดเลียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมของบุคคลอื่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.3 การลวงขายเครื่องหมายการค้า
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534
มาตรา 46 สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

3.การต่ออายุ
มาตรา ๕๓ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้มีอายุ 10 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียน  และ สามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี

 

แอดไลน์