20
May2023

เครื่องหมายรับรองที่แตกต่างจากเครื่องหมายทั่วไปตามกฎหมาย

ผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์และบริการของตนมีความปลอดภัย เชื่อถือได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตโดยมนุษย์ และตรวจสอบได้จากแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง บริษัทและองค์กรจะพิสูจน์คำกล่าวอ้างเหล่านี้ได้อย่างไร? เครื่องหมายรับรองเป็นวิธีหนึ่ง

เครื่องหมายรับรองอาจกำหนดว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการตรงตามมาตรฐานบางอย่าง เช่น ตรารับรองการดูแลทำความสะอาดที่ดี

เครื่องหมายประเภทนี้ใช้เพื่อรับรองแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ วัสดุหรือรูปแบบการผลิต คุณภาพหรือความถูกต้องของผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรืองานหรือแรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นดำเนินการโดยองค์กรเฉพาะหรือตาม มาตรฐานเฉพาะหรือการทดสอบความสามารถที่กำหนดโดยเจ้าของเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น โลโก้ Woolmark ใช้เพื่อรับรองว่าสินค้าเป็นขนแกะ 100 เปอร์เซ็นต์ ชื่อไวน์ในประเทศและต่างประเทศยังได้รับการคุ้มครองโดยใช้เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายรับรองเป็นวิธีเดียวที่คุณสามารถสร้างสิทธิ์ในทรัพย์สินสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยได้

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“เครื่องหมายรับรอง” หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น

ผู้ใช้เครื่องหมายรับรองคือธุรกิจหรือองค์กรอื่นที่ได้รับการรับรองจากเจ้าของเครื่องหมาย บางประเทศ เช่น ในสหรัฐอเมริกา เครื่องหมายรับรองแบ่งออกเป็นสองประเภท คลาส A สำหรับสินค้า ในขณะที่คลาส B ใช้สำหรับบริการ สำหรับประเทศไทยเราไม่มีแบบนั้น บางประเทศ เช่น ประเทศในสหภาพยุโรป ใช้กฎหมายการติดฉลากเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จากบางภูมิภาค เช่น แชมเปญ มีการทำเครื่องหมายอย่างถูกต้อง

ข้อกำหนดสำหรับเครื่องหมายรับรอง
ประการแรก ผู้สมัครจะต้องส่งกฎระเบียบที่ดำเนินการในโปรแกรมการรับรอง
ประการที่สอง เจ้าของเครื่องหมายรับรองไม่สามารถผลิตหรือทำการตลาดสินค้าหรือบริการที่มีการแนบเครื่องหมายรับรอง
ประการที่สาม เครื่องหมายนี้จะต้องใช้เพื่อรับรองเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ประการที่สี่ เจ้าของเครื่องหมายรับรองไม่สามารถแยกแยะได้ ต้องใช้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

ข้อกำหนดเครื่องหมายรับรอง
1.มาตรฐาน
2.ความเที่ยงธรรม
3.ความพิเศษของการใช้งาน
4.การไม่เลือกปฏิบัติ

ผู้ขอเครื่องหมายรับรองต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าปกติด้วย ข้อยกเว้นประการเดียวคือเครื่องหมายรับรองสามารถใช้เป็นคำอธิบายทางภูมิศาสตร์ได้เป็นหลัก แม้ว่าสิ่งนี้จะทำให้เครื่องหมายถูกปฏิเสธในใบสมัครเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ โดยทั่วไป เจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการไม่สามารถใช้เครื่องหมายเดียวกันกับเครื่องหมายรับรองหรือในทางกลับกันได้ ข้อกำหนดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนของผู้บริโภค

วิธีการได้รับการรับรอง

โดยทั่วไป การรับรองจะสำเร็จเมื่อผู้ใช้ดำเนินการข้อตกลงที่ยืนยันว่าผู้ใช้จะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับขององค์กร การรับรองยังต้องมีวิธีการทดสอบและการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองเมื่อเวลาผ่านไป ผู้ใช้หรือผู้ผลิตสามารถป้องกันไม่ให้ใช้เครื่องหมายรับรองได้หากการตรวจสอบแสดงว่าไม่ตรงตามมาตรฐานขององค์กร องค์กรควบคุมการใช้เครื่องหมาย

ทั้งนี้หากใครมีความสงสัยเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ทั้งทางช่องทางไลน์และโทรศัพท์กับเรา TGC Thailand ได้ ซึ่งเป็นช่องทางที่ทั้งง่ายและสะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แอดไลน์