การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยใช้ชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อนิติบุคคล ชื่อทางการค้า

การนำชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อเต็มของนิติบุคคล ชื่อทางการค้าไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
1. หลักเกณฑ์ที่เหมือนกันในการนำชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อเต็มของนิติบุคคล และชื่อทางการค้าไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าได้ คือ
1. ต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษ
2. ต้องไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง และ
3. ต้องไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์
1. แสดงโดยลักษณะพิเศษ หมายถึงลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 ตัวอักษรที่เขียนต่างจากอักษรตัวพิมพ์ธรรมดา และตัวคอมพิวเตอร์
1.2 ตัวอักษรที่มีลักษณะเกาะเกี่ยวกัน
1.3 ตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นตัวโปร่งและตัวทึบ
1.4 ตัวอักษรที่เขียนเป็นลวดลาย
1.5 ตัวอักษรที่เขียนเป็นเส้นหนาบางไม่เท่ากัน
นายพิบูล ตันศุภผล (นบ., นบท.)
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

แอดไลน์