การจดแจ้งลิขสิทธิ์ และ อะไรยื่นจดลิขสิทธิ์ได้

การจดแจ้งลิขสิทธิ์ และ อะไรยื่นจดลิขสิทธิ์ได้

การจดแจ้งลิขสิทธิ์

อะไรที่จดได้ เช่น

1.ภาพลวดลายกล่องสินค้าที่สร้างสรรค์ จดได้

ถ้าลวดลายปกติ เช่น แถบสีคาดไปมา ลวดลายปกติอาจจะมีความแตกต่างก็จริง แต่ไม่ใช่งานสร้างสรรค์จดแจ้งลิขสิทธิ์ไม่ได้

2.ภาพการ์ตูน จดได้

3.งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ซอสโค้ดจดแจ้งได้

4.งานหนังสือ งานเขียน เพลงเนื้อร้อง ทำนองเพลง ต่างๆ จดได้

5.ภาพงานประติมากรรม  เช่น พระพิฆเนศที่สร้างสรรค์ใหม่ จดได้

ขั้นตอน
1.ยื่นจดแจ้งและรอการพิจารณาอนุมัติ ประมาณ 1 เดือน

ข้อมูล
1. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ อีเมล ผู้ขอจดแจ้ง
2. ชื่อผลงาน
3. ภาพผลงาน เนื้อหา 5 หน้าแรก 5 หน้าสุดท้าย /ภาพถ่ายสินค้า / ซอสโค้ด 5 หน้าแรก 5 หน้าสุดท้าย  เป็นต้น
4. วัน เดือน ปีที่สร้างสรรค์

เอกสาร
1.หนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจัดทำให้)
2.กรณีบริษัท : รับรองสำเนาหนังสือรับรองบริษัทฉบับจริงออกไม่เกิน 6 เดือน และ สำเนาบัตรกรรมการ
3.กรณีบุคคลธรรมดา : รับรองสำเนาบัตร ปชช

บุคคลธรรมดา
ลิขสิทธิ์คุ้มครอง 50 ปีนับจากวันที่เสียชีวิต (แนะนำ)

นิติบุคคล
ลิขสิทธิ์คุ้มครอง 50 ปีนับจากวันสร้างสรรค์

จดแจ้งงานอันมีลิขสิทธิ์แก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

1.งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ คำปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
2.งานนาฎกรรม (ท่ารำ ท่าเต้น ฯลฯ)
3.งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ ฯลฯ)
4.งานดนตรีกรรม (ทำนอง , ทำนองและเนื้อร้อง ฯลฯ)
5.งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี )
6.งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)
7.งานภาพยนตร์
8.งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
9.งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

 

แอดไลน์