การจดแจ้งลิขสิทธิ์ และ อะไรยื่นจดลิขสิทธิ์ได้

การจดแจ้งลิขสิทธิ์ และ อะไรยื่นจดลิขสิทธิ์ได้

การจดแจ้งลิขสิทธิ์

อะไรที่จดได้ เช่น

1.ภาพลวดลายกล่องสินค้าที่สร้างสรรค์ จดได้

ถ้าลวดลายปกติ เช่น แถบสีคาดไปมา ลวดลายปกติอาจจะมีความแตกต่างก็จริง แต่ไม่ใช่งานสร้างสรรค์จดแจ้งลิขสิทธิ์ไม่ได้

2.ภาพการ์ตูน จดได้

3.งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ซอสโค้ดจดแจ้งได้

4.งานหนังสือ งานเขียน ต่างๆ จดได้

5.ภาพงานประติมากรรม  เช่น พระพิฆเนศที่สร้างสรรค์ใหม่ จดได้

ขั้นตอน
1.ยื่นจดแจ้งและรอการพิจารณาอนุมัติ ประมาณ 2 เดือน

ข้อมูล
1. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ อีเมล ผู้ขอจดแจ้ง
2. ชื่อผลงาน
3. ภาพผลงาน เนื้อหา 5 หน้าแรก 5 หน้าสุดท้าย /ภาพถ่ายสินค้า / ซอสโค้ด 5 หน้าแรก 5 หน้าสุดท้าย  เป็นต้น
4. วัน เดือน ปีที่สร้างสรรค์

เอกสาร
1.หนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจัดทำให้)
2.กรณีบริษัท : รับรองสำเนาหนังสือรับรองบริษัทฉบับจริงออกไม่เกิน 6 เดือน และ สำเนาบัตรกรรมการ
3.กรณีบุคคลธรรมดา : รับรองสำเนาบัตร ปชช

บุคคลธรรมดา
ลิขสิทธิ์คุ้มครอง 50 ปีนับจากวันที่เสียชีวิต (แนะนำ)

นิติบุคคล
ลิขสิทธิ์คุ้มครอง 50 ปีนับจากวันสร้างสรรค์