ขั้นตอนการจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ขั้นตอนการจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ขั้นตอนการจดทะเบียนโอนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

สามารถทำได้ดังนี้
ก.โอนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ในระหว่างพิจารณาตรวจสอบ
ข.โอนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร หลังจากอนุมัติแล้ว

เอกสาร
1.แบบฟอร์ม
http://www.ipthailand.go.th/images/patentOCR/30052018/1_24206-C_ePatentForm018-17052018.pdf

2.หนังสือสำคัญฉบับจริง

3.เอกสารประกอบประจำตัว เช่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ลงนามประทับตรา

4.ระยะเวลา 4-6 เดือนนับจากวันยื่นจดทะเบียนโอน

5.ค่าธรรมเนียม 250 บาท

6.อายุการคุ้มครองเดิม โอนตามไปด้วย เช่น เหลืออายุการคุ้มครอง 4 ปี สิทธิคงเหลือจะโอนตามไปด้วย
https://tgcthailand.com/patent-protection-period/

แอดไลน์