ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์

ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์

ให้คำปรึกษา การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

การจับกุม แจ้งความดำเนินคดี การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

การเจรจาต่อรอง และ ประนีประนอมยอมความด้านทรัพย์สินทางปัญญา

การฟ้องร้องต่อสู้คดี ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

การทำสัญญา Licensing ด้านสิทธิบัตร

การทำสัญญาจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร

การทำสัญญาซื้อขาย โอนสิทธิบัตร

แอดไลน์