รับขอ อย. รับจด อย.

รับขอ อย. รับจด อย.

รับขอ อย. , รับจด อย. นำเข้า เครื่องมือแพทย์

  • อาหาร (พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522)
  • ยา (พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510)
  • เครื่องสำอาง (พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558)
  • วัตถุอันตราย (พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535)
  • วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518)
  • ยาเสพติดให้โทษ (พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522)
  • เครื่องมือแพทย์ (พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531)
  • สารระเหย (พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533)
  • สมุนไพร (พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562)
แอดไลน์