สิทธิบัตร

สิทธิบัตร

บริการ

  • รับจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการออกแบบ
  • การค้นหาและตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการออกแบบ
  • การชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการออกแบบ
  • จดทะเบียนโอนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการออกแบบ
  • ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการออกแบบ
  • จัดทำสัญญา Licensing
  • การจัดทำรูปเขียนประกอบสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ การออกแบบ
  • ให้คำปรึกษาการพัฒนาปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์

*** ข้อความนี้มีลิขสิทธิ์ที่ถูกเขียนขึ้นโดย TGC  เท่านั้น

การจดทะเบียน (สิทธิบัตรการประดิษฐ์) ในประเทศไทย

ขั้นตอน
1.สืบค้น สิทธิบัตรที่ได้เปิดเผยไว้แล้วระยะเวลาประมาณ 5-10 วัน
2.ร่างเนื้อหาและจัดทำรูปเขียนประมาณ 5-10 วัน
3.ยื่นจดทะเบียนและรอการพิจารณาอนุมัติ
3.1 อนุสิทธิบัตรใช้ระยะเวลารวม 1-2 ปี
– ตรวจสอบความใหม่ในประเทศ และ ประกาศโฆษณาพร้อมรับจดทะเบียน 1-2 ปี
3.2 สิทธิบัตรใช้ระยะเวลารวม 2-4 ปี
– ตรวจสอบความใหม่ในประเทศและประกาศโฆษณา 2-3 ปี
– ตรวจสอบความใหม่ในต่างประเทศเพื่อรับจดทะเบียน 1-2 ปี

ขอข้อมูล
1. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ อีเมล ผู้ขอจดทะเบียน
2. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้ประดิษฐ์
3. ข้อมูลคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์
3.1 ที่ประกอบด้วยอะไรบ้าง
3.2 แต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไร
3.3 ขั้นตอนการทำงาน
3.4 ส่วนประกอบ สัดส่วน พอสังเขป
4. รูปเขียนแสดงส่วนประกอบ (หากมี)

เอกสาร
1.หนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจัดทำให้)
2.กรณีบริษัท : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกไม่เกิน 6 เดือน / สำเนาบัตร กรรมการและผู้ประดิษฐ์
3.กรณีบุคคลธรรมดา : รับรองสำเนาบัตร ปชช

 

ความแตกต่างระหว่างอนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์
-มีความซับซ้อนไม่มาก
-ตรวจสอบเฉพาะในเมืองไทย
-ระยะเวลาพิจารณา อนุสิทธิบัตร 1-2 ปี
-อนุสิทธิบัตร คุ้มครอง 10 ปี ค่าธรรมเนียมรายปีรวม 10 ปี รวมชำระประมาณ 17,000 บาท แบ่งชำระตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป (ปีไหนไม่ชำระก็สิ้นผล)

สิทธิบัตร การประดิษฐ์
-มีความซับซ้อนมากกว่า
-ตรวจสอบในเมืองไทยและในต่างประเทศ
-ระยะเวลาพิจารณา สิทธิบัตร 2-4 ปี
-สิทธิบัตร คุ้มครอง 20 ปี ค่าธรรมเนียมรายปีรวม 20 ปี รวมชำระประมาณ 140,000 บาท แบ่งชำระตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป (ปีไหนไม่ชำระก็สิ้นผล)

 

การจดทะเบียน (สิทธิบัตรการออกแบบ) ในประเทศไทย

ขั้นตอน
1.สืบค้น สิทธิบัตรที่ได้เปิดเผยไว้แล้วระยะเวลาประมาณ 7 วัน
2.ร่างเนื้อหาและจัดทำเอกสารประมาณ 7 วัน
3.ยื่นจดทะเบียนและรอการพิจารณาอนุมัติ (รวมประมาณ 2-4 ปี) แบ่งดังนี้
– ตรวจสอบความใหม่ในประเทศและประกาศโฆษณา  1-2  ปี
– ตรวจสอบความใหม่ในต่างประเทศ 1-2 ปี

สิทธิบัตรการออกแบบ คุ้มครอง 10 ปี  นับจากวันยื่นจดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมรายปีรวม 10 ปี รวมชำระประมาณ 8,000 บาท แบ่งชำระตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป  (ปีไหนไม่ชำระก็สิ้นผล)

ขอข้อมูล
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้ขอจดทะเบียน
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้ประดิษฐ์
ภาพถ่าย หรือ ภาพเขียน 7 มุมมอง บน ล่าง ซ้าย ขวา หน้า หลัง perspective

เอกสาร
1.หนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจัดทำให้)
2.กรณีบริษัท : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกไม่เกิน 6 เดือน / สำเนาบัตร กรรมการและผู้ประดิษฐ์
3.กรณีบุคคลธรรมดา : รับรองสำเนาบัตร ปชช

 

ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กับ สิทธิบัตรการออกแบบ

A.สิทธิบัตรการประดิษฐ์ แบ่งออกเป็น
อนุสิทธิบัตร คุ้มครอง 10 ปี (งานประดิษฐ์ขั้นไม่สูง)
สิทธิบัตร คุ้มครอง 20 ปี (งานประดิษฐ์ขั้นสูง)

อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร คุ้มครอง กลไกการทำงาน โครงสร้างการทำงาน ฟังชั่นการทำงาน ในเชิงเทคนิค มีผลทางเทคนิค ไม่สนใจภาพนอกที่มองเห็นด้วยตา

B.สิทธิบัตรการออกแบบ
สิทธิบัตรการออกแบบ คุ้มครอง 10 ปี

คุ้มครอง ภาพที่มองเห็นจากภาพนอกด้วยตา คุ้มครองรูปร่าง รูปทรงเชิงมิติ เท่านั้น ไม่สนใจว่าข้างในทำงานยังไง

หากมีหลายขนาด เช่น size S M L ถือว่ามีเพียง 1 แบบและการจดทะเบียนจดได้เพียง 1 แบบเท่านั้นคุ้มครองทุกขนาด

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ ค่าธรรมเนียมรายปี

https://tgcthailand.com/petty-patent-registration-fee-and-annual-fee/

 

ผลงานของเรา

https://tgcthailand.com/our-works/

แอดไลน์