รับว่าความ รับเป็นทนายความ

รับว่าความ รับเป็นทนายความ

รับว่าความ รับเป็นทนายความ คดีทุกประเภทและคดีทรัพย์สินทางปัญญา

 • ให้คำปรึกษา การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 • การจับกุม แจ้งความดำเนินคดี การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 • คดีแพ่ง (Civil Case) ฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี ทุกประเภท
 • คดีอาญา (Criminal Case) รับว่าความหรือแก้ข้อกล่าวหา ทุกฐานความผิด
 • คดีครอบครัว (Family Law) ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู เรียก ค่าทดแทน ฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตร
 • คดีแรงงาน (Labour Law) ฟ้องเรียกค่าชดเชย เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
 • คดีที่ดิน (Real Estate) ฟ้องขับไล่ ครอบครองปรปักษ์ ทางจำเป็น ภาระจำยอม หรือคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
 • คดีมรดก (The Legacy) ฟ้องแบ่งมรดก จัดการมรดก พินัยกรรม
 • คดีล้มละลาย (Bankruptcy)
 • คดีทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Litigation)
 • คดีละเมิดลิขสิทธิ์ (Piracy Lawsuit)
 • คดีเช็ค เช็คเด้ง ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
 • คดีผู้บริโภค บัตรเครดิต เช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเงินกู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง
 • คดียาเสพติด มีไว้ครอบครอง จำหน่าย หรือเสพ
 • รับทำอุทธรณ์ – ฎีกา แก้อุทธรณ์ – ฎีกา คดีแพ่ง และคดีอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ คดีปกครอง
 • การเจรจาต่อรอง และ ประนีประนอมยอมความด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • การฟ้องร้องต่อสู้คดี ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • การทำสัญญา Licensing ด้านสิทธิบัตร
 • การทำสัญญาจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร
 • การทำสัญญาซื้อขาย โอนสิทธิบัตร

ทนายความสำคัญหรือไม่

ทนายความ คือ บุคคลที่มีความรู้ทางกฎหมายเรียนจบนิติศาสตร์บัณฑิตและต้องสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตว่าความเรียกว่าตั๋วทนาย ทนายบางท่านสามารถสอบเป็นเนติบัณทิตได้ ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่น่าเชื่อถือมากขึ้น

​อัยการก็คือทนายความเหมือนกัน แต่เป็นทนายความของรัฐ เช่น ลักทรัพย์ของรัฐ อัยการก็ทำการฟ้องร้อง

 

ทำไมต้องมีทนายความ
ทนายความมีหน้าที่ในการรักษาสิทธิของผู้เสียหายหรือของผู้กระทำความผิด

ผู้เสียหายต้องการความยุติธรรม ชดเชยความเสียหาย และ ต้องการให้ผู้กระทำผิดได้รับการลงโทษ

ผู้กระทำความผิด ต้องการความยุติธรรม และ ได้รับสิทธิตามกฎหมายในฐานะที่เป็นผู้กระทำความผิด เช่น สิทธิในการต่อสู้คดี สิทธิในการพิสูจน์ความจริง สิทธิในเหตุบรรเทาโทษ เป็นต้น ซึ่งสิทธิเหล่านี้จะได้มาต้องผ่านกระบวนการพิจาณาคดีที่ทำโดยทนายความเท่านั้น

 

การให้คำปรึกษากฎหมายและให้ข้อเท็จจริงแก่ทนายความต้องพูดความจริงหรือไม่

ทนายความหน้าที่คือ รักษาสิทธิของ ผู้เสียหายและของผู้กระทำความผิด และ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย แต่ต้องตั้งอยู่บนความยุติธรรมด้วย ดังนั้น ผู้เสียหายและของผู้กระทำความผิด ต้องให้ข้อมูลและถ่ายทอดความจริงทั้งหมดให้แก่ทนายความเพื่อทนายความจะได้กำหนดแนวทางการต่อสู้คดีได้ดีที่สุด

 

ขั้นตอนการทำคดีของทนายความ
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้เสียหายและของผู้กระทำความผิด ต้องให้ข้อมูล หลักฐานทั้งหมด และถ่ายทอดความจริงทั้งหมดให้แก่ทนายความเพื่อทนายความจะได้กำหนดแนวทางการต่อสู้คดีได้ดีที่สุด

ขั้นตอนที่ 2 : ทนายความกำหนดแนวทางการต่อสู้คดี ซึ่งแนวทางการต่อสู้คดีน้นสำคัญมาก ว่าจะกำหนดแนวทางไปในข้อกฎหมายด้านไหน หากกำหนดแนวทางได้ถูกต้องโอกาสชนะคดีก็จะมีสูง

ในขณะเดียวกันในคดีแพ่ง ทนายความก็ต้องมีหน้าที่ในการเจรจาไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกันและบรรลุความพอใจได้ทั้งสองฝ่าย

ระยะเวลาการดำเนินคดีของศาล

ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรม (justice delayed is justice denied; ฝรั่งเศส: justice différée est justice refusée) ภาษิตนี้เป็นของ วิลเลียม เอวาร์ต แกล็ดสโตน (William Ewart Gladstone) เป็นภาษิตกฎหมาย หมายความว่า ถ้ากฎหมายจัดให้มีการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย แต่การเยียวยานั้นมาไม่ทันกาลหรือล้าสมัย ก็ไม่ต่างอะไรกับว่าไม่ได้เยียวยานั่นเอง หลักการนี้ตั้งอยู่บนสิทธิในอันที่จะเข้าถึงการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันคดีมีจำนวนมากและ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษาก็มีไม่เพียงพอ ถึงแม้จะมีหลักการพิจารณาคดีแบบต่อเนื่อง ตามมาตรา 179 ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมาย อื่น ศาลจะดำเนินการพิจารณาตลอดไปจนเสร็จโดยไม่เลื่อนก็ได้ ถ้าพยานไม่มา หรือมีเหตุอื่นอันควรต้องเลื่อนการพิจารณา ก็ให้ศาลเลื่อนคดีไปตามที่เห็นสมควร แต่คดีก็ยังล่าช้า อาจจะใช้เวลาถึง 1-2 ปีคดีในศาลชั้นต้นจะพิพากษา

 

โอกาสชนะคดีขึ้นอยู่กับอะไร
โอกาสชนะคดีขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในคดี พยานหลักฐาน และ กระบวนการนำเสนอพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งปวงจากทนายความด้วย  โดยทนายความจะต้องมีประสบการณ์ ความรู้ ไหวพริบปฎิภาณ ความใส่ใจและความตั้งใจในการทำคดีด้วย  การซักซ้อมพยานก่อนขึ้นศาล การแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆ เข้ามาในสำนวน ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกความ

 

ค่าบริการทนายความแพงหรือไม่

ค่าบริการทนายขึ้นอยู่กับข้อตกลง ความยากง่ายของคดี และ ประสบการณ์ของทนายความ

การให้คำปรึกษา หรือ แนะนำคดี ค่าบริการ 4,000 บาทขึ้นไปต่อครั้งทางโทรศัพท์
การเข้าร่วมประชุมคดี นอกสถานที่ ค่าบริการ 6,000 บาทขึ้นไปต่อครั้ง

ในคดีอาญา การดำเนินคดีในชั้นตำรวจ ค่าบริการ 10,000 บาทขึ้นไป

ค่าบริการการดำเนินคดีในศาล
ค่าทนายคดีในศาลชั้นต้น ค่าบริการ 50,000 บาทขึ้นไป
ค่าทนายคดีในศาลชั้นอุทธรณ์หรือฎีกา ค่าบริการตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
ค่าทนายในชั้นบังคับคดี ค่าบริการตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมศาลคดีแพ่ง

ค่าขึ้นศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์โจทก์ต้องเสียอัตราร้อยละ 2 ของจำนวนทุนทรัพย์ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

สำหรับทุนทรัพย์พิพาทเกิน 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินเสียอัตราร้อยละ 0.1

สำหรับคดีมโนสาเร่ ทุนทรัพย์พิพาทไม่เกิน 300,000 บาท เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท อยู่เขตอำนาจศาลแขวง

คำฟ้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ คิดค่าขึ้นศาลอัตราร้อยละ 1 ตามจำนวนทุนทรัพย์ที่อนุญาโตตุลาการกำหนดไว้ในคำชี้ขาดแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

คำฟ้องขอให้บังคับจำนองหรือบังคับเอาทรัพย์สินจำนองหลุด คิดค่าขึ้นศาลตามจำนวนหนี้ที่เรียกร้องในอัตราร้อยละ 1 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

อุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 227 หรือ 228 เสียค่าขึ้นศาลเรื่องละ 200 บาท

ค่าขึ้นศาลในอนาคต เกี่ยวกับค่าเช่า ดอกเบี้ย ค่าเสียหาย เป็นต้น 100 บาท

 

ค่าธรรมเนียมศาลคดีอาญา – ไม่มี 

 

คดีแพ่งกับคดีอาญาแตกต่างกันอย่างไร

คดีแพ่งคือ เกิดความเสียหายแก่เอกชน เยียวยาด้วยเงิน และ ไม่ถูกลงโทษ

คดีอาญาคือ  เกิดความเสียหายแก่มหาชน เยียวยาด้วยเงิน และ ถูกลงโทษ คือ เสียหายต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น ยาเสพติด ลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย

 

ปรึกษาคดีฟรี 24 ชั่วโมง

ไลน์  https://line.me/R/ti/p/~@tgcthailand

 

แอดไลน์