บริการขอใบอนุญาต มอก. สมอ.

บริการขอใบอนุญาต มอก. สมอ.

บริการขอใบอนุญาต มอก. สมอ. สคบ.

มอก.เป็นคำย่อมาจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

โดยการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานจำนวน 2 แบบ คือ

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป
เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อขออนุญาต
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาต ของ สมอ. มีหลักการ 2 ประการ คือ
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด
ผู้ผลิตมีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ

หลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตประกอบด้วย
การดำเนินงานการตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต
การตรวจติดตามภายหลังการออกใบอนุญาต

ประเภทของการขอรับใบอนุญาต

การขอรับใบอนุญาตผลิตภายในประเทศเพื่อจัดจำหน่าย
การขอรับใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อจัดจำหน่าย
การขอรับใบอนุญาตนำเข้าเฉพาะครั้ง ขอได้เฉพาะบางผลิตภัณฑ์ตามที่หลักเกณฑ์เฉพาะกำหนดไว้เท่านั้น

เงื่อนไขหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต้องพิจาณาหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
การขึ้นทะเบียนโรงงาน
โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
การตรวจรับวัตถุดิบ
การจัดเก็บวัตถุดิบ
ขั้นตอนการผลิต
การควบคุมการผลิต
การตรวจคุณภาพในขบวนการผลิต
การตรวจคุณภาพก่อนการส่งมอบ
การบรรจุภัณฑ์
การอบรมบุคลากร
การควบคุมเครื่องมือวัดและทดสอบที่ใช้ในขบวนการผลิต
โรงงานผลิตที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9000

ผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้า (Importer) ที่ต้องการใช้ตรา มอก. สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม www.tisi.go.th และ หนังสือมาตรฐาน มอก.

ขั้นตอนการดำเนินงานขอ มอก.สำหรับผู้ผลิตในประเทศ
ขออนุญาตผลิตจากกระทรวงอุตสาหกรรม
จัดเตรียมตัวอย่างเพื่อการทดสอบ (สมอ. จะกำหนด ห้อง Lab. ที่ใช้ทดสอบ)
จัดเตรียมการตรวจโรงงานครั้งแรก
ออกใบอนุญาตให้ทำการผลิตและใช้ตรา มอก. บนผลิตภัณฑ์
โดยผู้ผลิตต้องรับผิดชอบใน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น การทดสอบ ใบอนุญาตการผลิต ค่าเดินทาง ค่าตรวจโรงงานผลิตครั้งแรก ค่าตรวจติดตามผลโรงงานผลิตในปีถัดไป

อายุของใบอนุญาต
ใบอนุญาตการผลิตจะมีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหามาตรฐานนั้นๆ และเจ้าหน้าที่ สมอ. จะแจ้งให้ผู้ผลิตทราบล่วงหน้า

การตรวจติดตามผล
เจ้าหน้าที่ สมอ. จะมีการตรวจติดตามผลโรงงานผลิต เริ่มจากปีถัดไป ปีละครั้ง โดยผู้ผลิตต้องรับผิดชอบใน ค่าตรวจติดตามผลโรงงานผลิตในปีถัดไป

แอดไลน์