รับจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

ปกป้องงานประดิษฐ์และงานออกแบบผลิตภัณฑ์
ด้วยการจดสิทธิบัตรอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน

บริษัทของเราให้บริการด้านการจดสิทธิบัตร โดยได้ดำเนินการตรวจสอบงานประดิษฐ์และสินค้าของลูกค้าจนนำไปสู่การอนุมัติรับจดสิทธิบัตรจำนวนมากกว่า 4,000 ฉบับ เราพบเห็นสิทธิบัตรจำนวนมากที่ได้รับการจดทะเบียนแต่ไม่สามารถใช้บังคับทางกฎหมายได้ เนื่องจากไม่สามารถเขียนเนื้อหาได้ดีเพียงพอที่จะคุ้มครองงานประดิษฐ์และสินค้าของลูกค้าได้ บริษัทของเรามีประสบการณ์กว่า 25 ปี ได้รับการอบรมจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และมีผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือจนมีความเชี่ยวชาญที่จะสามารถทราบถึงเทคนิคการเขียน การจัดทำภาพเขียน (drawings) จนนำไปสู่่การตรวจสอบอนุมัติรับจดสิทธิบัตรด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย

สิทธิบัตร คืออะไร?

สิทธิบัตร คืองานที่เป็นการประดิษฐ์ การคิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี กรรมวิธี หมายความว่า วิธีการ กระบวนการ หรือกรรมวิธีในการผลิต หรือการเก็บรักษาให้คงสภาพหรือให้มีคุณภาพดีขึ้นหรือการปรับสภาพให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ และรวมถึงการใช้กรรมวิธีนั้น ๆ ด้วย

สิทธิบัตรการประดิษฐ์ คือ งานที่คิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและทำให้ดีขึ้น ซึ่งจะอยู่ในรูปของชิ้นงาน อุปกรณ์ กรรมวิธี และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กฎหมายอนุญาตให้นำมาจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ และได้รับความคุ้มครองป้องกันคนอื่นมาทำสิ่งเดียวกันนี้ซ้ำ

สิทธิบัตรการออกแบบ คือ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายความว่า รูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือองค์ประกอบของลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์ อันมีลักษณะพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมทั้งหัตถกรรมได้ คุ้มครองรูปร่าง รูปทรงภายนอกเชิงมิติ งานสิทธิบัตรการออกแบบ ไม่ได้มีขั้นประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และไม่ได้คิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือทำให้ดีขึ้น แต่จะออกแบบมาเพื่อความสวยงาม และกฎหมายอนุญาตให้นำมาจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบได้ และได้รับความคุ้มครองป้องกันคนอื่นมาทำสิ่งเดียวกันนี้ซ้ำ

ประเภทงานบริการที่เกี่ยวกับการรับจดสิทธิบัตร

 • รับจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการออกแบบ
 • การค้นหาและตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการออกแบบ
 • การชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการออกแบบ
 • จดทะเบียนโอนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการออกแบบ
 • ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการออกแบบ
 • จัดทำสัญญา Licensing
 • การจัดทำรูปเขียนประกอบสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ การออกแบบ
 • ให้คำปรึกษาการพัฒนาปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์

*** ข้อความนี้มีลิขสิทธิ์ที่ถูกเขียนขึ้นโดย TGC  เท่านั้น

การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในประเทศไทย

ขั้นตอนจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์

1.สืบค้น สิทธิบัตรที่ได้เปิดเผยไว้แล้วระยะเวลาประมาณ 5-10 วัน
2.ร่างเนื้อหาและจัดทำรูปเขียนประมาณ 5-10 วัน
3.ยื่นจดทะเบียนและรอการพิจารณาอนุมัติ
3.1 อนุสิทธิบัตรใช้ระยะเวลารวม 1-2 ปี
– ตรวจสอบความใหม่ในประเทศ และ ประกาศโฆษณาพร้อมรับจดทะเบียน 1-2 ปี
3.2 สิทธิบัตรใช้ระยะเวลารวม 2-4 ปี
– ตรวจสอบความใหม่ในประเทศและประกาศโฆษณา 2-3 ปี
– ตรวจสอบความใหม่ในต่างประเทศเพื่อรับจดทะเบียน 1-2 ปี

ข้อมูลที่ใช้จดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์

1. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ อีเมล ผู้ขอจดทะเบียน
2. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้ประดิษฐ์
3. ข้อมูลคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์
3.1 ที่ประกอบด้วยอะไรบ้าง
3.2 แต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไร
3.3 ขั้นตอนการทำงาน
3.4 ส่วนประกอบ สัดส่วน พอสังเขป
4. รูปเขียนแสดงส่วนประกอบ (หากมี)

เอกสารจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์

1.หนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจัดทำให้)
2.กรณีบริษัท : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกไม่เกิน 6 เดือน / สำเนาบัตร กรรมการและผู้ประดิษฐ์
3.กรณีบุคคลธรรมดา : รับรองสำเนาบัตร ปชช

 

ความแตกต่างระหว่างการจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร

การจดอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์

 • มีความซับซ้อนไม่มาก
 • ตรวจสอบเฉพาะในเมืองไทย
 • ระยะเวลาพิจารณา อนุสิทธิบัตร 1-2 ปี
 • อนุสิทธิบัตร คุ้มครอง 10 ปี ค่าธรรมเนียมรายปีรวม 10 ปี รวมชำระประมาณ 17,000 บาท แบ่งชำระตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป (ปีไหนไม่ชำระก็สิ้นผล)

การจดสิทธิบัตร การประดิษฐ์

 • มีความซับซ้อนมากกว่า
 • ตรวจสอบในเมืองไทยและในต่างประเทศ
 • ระยะเวลาพิจารณา สิทธิบัตร 2-4 ปี
 • สิทธิบัตร คุ้มครอง 20 ปี ค่าธรรมเนียมรายปีรวม 20 ปี รวมชำระประมาณ 140,000 บาท แบ่งชำระตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป (ปีไหนไม่ชำระก็สิ้นผล)

 

การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบในประเทศไทย

ขั้นตอนจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ

1.สืบค้น สิทธิบัตรที่ได้เปิดเผยไว้แล้วระยะเวลาประมาณ 7 วัน
2.ร่างเนื้อหาและจัดทำเอกสารประมาณ 7 วัน
3.ยื่นจดทะเบียนและรอการพิจารณาอนุมัติ (รวมประมาณ 2-4 ปี) แบ่งดังนี้
– ตรวจสอบความใหม่ในประเทศและประกาศโฆษณา  1-2  ปี
– ตรวจสอบความใหม่ในต่างประเทศ 1-2 ปี

สิทธิบัตรการออกแบบ คุ้มครอง 10 ปี  นับจากวันยื่นจดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมรายปีรวม 10 ปี รวมชำระประมาณ 8,000 บาท แบ่งชำระตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป  (ปีไหนไม่ชำระก็สิ้นผล)

ข้อมูลที่ใช้จดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ

 • ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้ขอจดทะเบียน
 • ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้ประดิษฐ์
 • ภาพถ่าย หรือ ภาพเขียน 7 มุมมอง บน ล่าง ซ้าย ขวา หน้า หลัง perspective

เอกสารจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบ

 • หนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจัดทำให้)
 • กรณีบริษัท : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกไม่เกิน 6 เดือน / สำเนาบัตร กรรมการและผู้ประดิษฐ์
 • กรณีบุคคลธรรมดา : รับรองสำเนาบัตร ปชช

 

ความแตกต่างระหว่างการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์กับสิทธิบัตรการออกแบบ

A.สิทธิบัตรการประดิษฐ์ แบ่งออกเป็น

 • อนุสิทธิบัตร คุ้มครอง 10 ปี (งานประดิษฐ์ขั้นไม่สูง)
 • สิทธิบัตร คุ้มครอง 20 ปี (งานประดิษฐ์ขั้นสูง)
 • อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร คุ้มครอง กลไกการทำงาน โครงสร้างการทำงาน ฟังชั่นการทำงาน ในเชิงเทคนิค มีผลทางเทคนิค ไม่สนใจภาพนอกที่มองเห็นด้วยตา

B.สิทธิบัตรการออกแบบ

 • สิทธิบัตรการออกแบบ คุ้มครอง 10 ปี
 • คุ้มครอง ภาพที่มองเห็นจากภาพนอกด้วยตา คุ้มครองรูปร่าง รูปทรงเชิงมิติ เท่านั้น ไม่สนใจว่าข้างในทำงานยังไง
 • หากมีหลายขนาด เช่น size S M L ถือว่ามีเพียง 1 แบบและการจดทะเบียนจดได้เพียง 1 แบบเท่านั้นคุ้มครองทุกขนาด

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ ค่าธรรมเนียมรายปี

1 ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 500 บาท
2 ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 250 บาท
3 ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 250 บาท
4 คำขอแก้ไขเพิ่มเติม 50 บาท
5 การประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร 250 บาท
6 รับจดทะเบียนและประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร 500 บาท
7 คำขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์(กรณีการประดิษฐ์) 250 บาท
8 รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตร 500 บาท
9 คำคัดค้าน 250 บาท
10 คำอุทธรณ์ 500 บาท
11 คำขอเปลี่ยนแปลงประเภทของสิทธิ 100 บาท
ยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คำขอละ 250 บาท
คำขอรับสิทธิบัตรสำหรับแบบผลิตภัณฑ์อย่างเดียวกัน ยื้นขอในคราวเดียวกันตั้งแต่ 10 คำขอขึ้นไป 2,250 บาท
ขอแก้ไขเพิ่มเติมครั้งละ 50 บาท
ขอให้ประกาศโฆษณา 250 บาท
ขอให้ออกสิทธิบัตร 500 บาท
ปีที่1-5 ไม่เสีย
1 ปีที่5 1,000 บาท
2 ปีที่6 1,200 บาท
3 ปีที่7 1,600 บาท
4 ปีที่8 2,200 บาท
5 ปีที่9 3,000 บาท
6 ปีที่10 4,000 บาท
7 ปีที่11 5,200 บาท
8 ปีที่12 6,600 บาท
9 ปีที่13 8,200 บาท
10 ปีที่14 10,000 บาท
11 ปีที่15 12,000 บาท
12 ปีที่16 14,200 บาท
13 ปีที่17 16,600 บาท
14 ปีที่18 19,200 บาท
15 ปีที่19 22,000 บาท
16 ปีที่20 25,000 บาท
หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก 140 ,000 บาท
ปีที่1-5 ไม่เสีย
ปีที่5 750 บาท
ปีที่6 1,500 บาท
หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก 2,000 บาท
ครั้งที่1 6,000 บาท (ปีที่ 7-8)
ครั้งที่2 9,000 บาท (ปีที่ 9-10)
รวมอนุสิทธิบัตรคุ้มครอง 10 ปี
ปีที่1-5 ไม่เสีย
ปีที่5 500 บาท
ปีที่6 650 บาท
ปีที่7 950 บาท
ปีที่8 1,400 บาท
ปีที่9 2,000 บาท
ปีที่10 2,750 บาท
หรือชำระทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก 7,500 บาท

ผลงานของเรา

https://tgcthailand.com/our-works/

ทำไมต้องใช้บริการจดสิทธิบัตรกับเรา?

1.เรามีประสบการณ์งานด้านการจดสิทธิบัตรมากว่า 25 ปี
2.เรามีใบอนุญาตเป็นตัวแทนรับจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
3.เราบริการด้วยความรวดเร็วและเขียนสิทธิบัตรให้แล้วเสร็จได้ภายใน 7 วัน
4.บริษัทของเราตั้งอยู่ติดกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสามารถยื่นเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
5.เรามีทีมงานที่เป็นนักกฎหมาย นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักเคมี และนักวิจัย โดยมีผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรที่คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ทำให้สิทธิบัตรได้รับการอนุมัติรับจดทะเบียนอย่างรวดเร็ว และใช้บังคับตามกฎหมายได้

แอดไลน์