แอดไลน์ Cer.สบ เกรียงฉาบปูน 306 | TGC International Co., Ltd.