รับจดสิทธิบัตรต่างประเทศ

การจดสิทธิบัตรต่างประเทศ คืออะไร

การจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศที่หนึ่งจะไม่มีผลคุ้มครองไปถึงประเทศที่สอง เนื่องจากการจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศใดก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศนั้น ซึ่งกฎหมายในประเทศที่หนึ่งจะไม่สามารถบังคับใช้ไปถึงประเทศที่สองด้วยตามหลักดินแดนและ อํานาจอธิปไตย

 

ดังนั้นการจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทยจะไม่มีผลคุ้มครองถึงต่างประเทศด้วย ซึ่งเมื่อต้องการให้สิทธิบัตรมีผลคุ้มครองไปถึงต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องทำการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศนั้นด้วย

 

ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศ โดยมีทางเลือก ดังนี้

(1) สามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในทุกประเทศที่ต้องการให้สิ่งประดิษฐ์ของตนได้รับความคุ้มครอง ซึ่งจะต้องเตรียมคำขอประเทศละ 1 ชุด

ซึ่งมีข้อเสียคือ หากยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรไป 5 ประเทศเราจะต้องเสียเงินค่ายื่นจดทะเบียนทันทีโดยยังไม่ทราบว่าสิทธิบัตรเราจะผ่านหรือไม่ เช่น 5 ประเทศ เสีย 1 แสนบาท

(2) สามารถยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศที่เป็นสมาชิกของอนุสัญญาปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) และหลังจากนั้นจึงยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในแต่ละประเทศสมาชิก อนุสัญญากรุงปารีสอื่น ๆ ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรฉบับแรกเพื่อให้ผู้ขอได้รับประโยชน์จากวันที่ได้ยื่นคำขอครั้งแรกในทุก ๆ ประเทศเหล่านั้น 

ซึ่งมีข้อเสียคือ หากยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรไป 5 ประเทศเราจะต้องเสียเงินค่ายื่นจดทะเบียนทันทีโดยยังไม่ทราบว่าสิทธิบัตรเราจะผ่านหรือไม่ เช่น 5 ประเทศ เสีย 1 แสนบาท ข้อดีคือ สามารถขอถือสิทธิย้อนหลัง (claim priority) ได้ เช่น ยื่นจดทะเบียนในประเทศไทยวันที่ 5/5/2566 และ นำคำขอไปยื่นในประเทศสมาชิกอื่นภายใน 12 เดือนจะถือว่าวันยื่นจดทะเบียนในประเทศสมาชิกปลายทางคือวันที่ 5/5/2566 ด้วย

(3) สามารถยื่นคำขอภายใต้ สนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร หรือ PCT (Patent Cooperation Treaty) โดยสามารถที่จะยื่นคำขอที่สำนักงานสิทธิบัตรภายในประเทศ ของตน และสำนักงานสิทธิบัตรก็จะส่งคำขอไปดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ PCT ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซึ่งการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร PCT เป็นอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศที่ผู้ขอประสงค์จะขอความคุ้มครอง ซึ่งจะมีการตรวจสอบตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกฎหมายภายในประเทศนั้น ๆ ก่อนรับจดทะเบียนสิทธิบัตรต่อไป

ซึ่งมีข้อดีคือ ยื่นขอตรวจสอบความใหม่กับส่วนกลางองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ก่อนเพื่อให้ทราบว่าสิทธิบัตรผ่านหรือไม่โดยจะเสียค่าตรวจสอบประมาณ  2 หมื่นบาท และ หลังจากทราบว่าสิทธิบัตรผ่านถึงจะนำไปยื่นจดทะเบียน 5 ประเทศ เสีย 1 แสนบาท โดยจะเสียรวม ๆ อยู่ที่ 1.2 แสนบาท แต่เราจะทราบแนวโน้มสิทธิบัตรก่อนว่าจะผ่านหรือไม่ก่อนที่จะยื่นจดทะเบียนและมีเวลาการตัดสินใจ

หมายเหตุ ราคาเป็นการยกตัวอย่าง ไม่ใช่ราคาจริง

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.wipo.int/pct/en/

 

การจดสิทธิบัตรทั่วโลก คืออะไร

Step 1 ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรแบบระบบสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศไทย (International Phase)

โดยเนื้อหาของสิทธิบัตรที่จะเขียนขอความคุ้มครองต้องเป็นเนื้อหาสิทธิบัตรที่เป็น Basic Application ที่ดีที่สุดและขอความคุ้มครองกว้างที่สุด ซึ่งเนื้อหาที่เป็น Basic Application จะถูกนำไปแปลเป็น ภาษาอังกฤษเพื่อนำ Basic Application ไปยื่นจดทะเบียนเข้าระบบ  PCT (Patent Cooperation Treaty) และ นำส่ง Basic Application ไปยังประเทศปลายทางต่อไป โดยจะไม่สามารถเพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญเข้าไปใน Basic Application ได้อีกเว้นแต่เป็นการเพิ่มเติมเล็ก ๆ น้อยๆ

โดยเนื้อหาสิทธิบัตรที่เป็น Basic Application ควรจะเป็นคำขอที่เขียนคุ้มครองแบบกว้างๆ ในเชิงลงรายละเอียดปลีกย่อย เพราะหากส่วนไหนไม่ผ่าน เรายังเหลือส่วนที่ผ่านไว้เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองได้ และ การเขียนเนื้อหาสิทธิบัตรแบบกว้างๆ ในเชิงลงรายละเอียดปลีกย่อย จะต้องประกอบด้วย

ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์  เช่น AUTOMATIC ELECTRIC AIR MATTRESS FRAME FOR PREVENTING PRESSURE SORES.

สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์ /Branch of Science Associated with the Invention เช่น ด้านวิศวกรรม เกษตร เคมี ชีววิทยา แพทย์ 

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้อง /Background of related art or science คือ งานประดิษฐ์แบบเดิมก่อนหน้านี้ว่ามีข้อเสียอย่างไร

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ /Description and Purpose of the Invention ลักษณะคล้ายบทสรุปการประดิษฐ์ให้อ่านเข้าใจงานทั้งหมดได้แบบย่อ

การเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์ /Full Disclosure of Invention

รูปที่ 1 และ รูปที่ 2  แสดงภาพ / Figure 1 and Figure 2  ….. โดยอธิบายรายละเอียดให้มากที่สุด แสดงถึงส่วนประกอบแต่ละส่วน ความสัมพันธ์ และ หน้าที่การทำงาน เป็นต้น

คำอธิบายรูปเขียนโดยย่อ /Brief Description of Drawings

รูปที่ 1 / Figure 1 ..

รูปที่ 2 / Figure 2 …

วิธีการในการประดิษฐ์ที่ดีที่สุด/ Best Invention Method

ข้อถือสิทธิ / Claims

ข้อนี้สำคัญที่สุดเพราะเป็นข้อที่จะนำไปบังคับใช้และฟ้องร้องกันได้ มี 3 ส่วนสำคัญ

ส่วนที่ 1 คือส่วนทั่วไปที่มีอยู่แล้วและไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติม  เช่น The automatic electric air mattress frame for preventing pressure sores consists of:

The electric air mattress (20) is a number of long cylindrical air cushions (21) connected on a flat plane with an undulating top surface. The interior of the long cylindrical air cushions (21) is hollow to contain air.

ส่วนที่ 2 คือส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมให้ดีขึ้น ถือเป็นข้อถือสิทธิหลักข้อที่ 1 ที่ควรจะเขียนเพียงหลักการกว้างๆ ถ้ามีใครทำตามหลักการกว้างๆ ก็จะผิดกับสิทธิบัตรของเราทันที และ จะอยู่หลังจากคำว่า โดยมีลักษณะพิเศษคือ /Special Characteristics consist of the following:

เช่น One position of the long cylindrical air cushions (21) is installed with the air supply tube. The air supply tube is installed with the valve cap (11) connected to the pressure sensor (33) which functions to measure air pressure in the long cylindrical air cushions (21). The valve cap (11) connects the air supply tube to the air inlet pump (31) and the air outlet valve (32).

The air inlet pump (31) and the air outlet pump (32) connected to the air valve management system (40) functions to direct the air inlet pump (31) and the air outlet valve (32) to increase or reduce the amount of air in the long cylindrical air cushions (21).

The air valve management system (40) is connected to the function control system (12). The function control system (12) will direct the air valve management system (40) to increase or decrease the amount of air inside a number of long cylindrical air cushions (21) in each curve based on differences in the motions of the bed user according to data on pressure space and weight in order to properly manage pressure caused by the bed user’s weight as an automatic system for preventing pressure sores.

ส่วนที่ 3 คือส่วนที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมจากข้อถือสิทธิหลักข้อที่ 1 ซึ่งแสดงถึงความชัดเจนของการละเมิดจากข้อที่ 1 ไปยัง ข้ออื่นๆ ด้วย และ จะอยู่หลังจากคำว่า ตามข้อถือสิทธิ 1 ที่ซึ่ง  / in Claims 1 is such that:

เช่น 2.The automatic electric air mattress frame for preventing pressure sores in Claims 1 is such that: The air valve management system (40) is connected to at least one air inlet pump (31) and a number of air outlet valves (32).At least one air inlet pump (31) functions to transfer air into long

บทสรุปการประดิษฐ์ /Abstract การประดิษฐ์ให้อ่านเข้าใจงานทั้งหมดได้แบบย่อ มักไม่ควรเกิน 500 คำ

Step 2 สํานักงานสิทธิบัตรในประเทศไทย ส่งสิทธิบัตรไปตรวจสอบยัง องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ (ISA) โดยองค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ (ISA) จะจัดทํารายงานผลการตรวจค้นสิทธิบัตรที่มีอยู่แล้วทั่วโลกจำนวน 157 ประเทศ ภายใน 16-18 เดือน  เป็นช่วงที่เรียกว่า ขั้นตอนระหว่างประเทศ (International Phase)

ค่าตรวจสอบที่เราต้องชำระให้กับ องค์กรตรวจค้นระหว่างประเทศ (ISA)  โดยชำระที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย

ก.บุคคลธรรมดาประมาณ 22,400 บาท (updated 2566/2023)
ข.นิติบุคคลประมาณ 70,000-90,000 บาท (เทคนิคที่แนะนำ ส่วนนี้สามารถใช้บุคคลในการยื่นตรวจสอบได้ แต่เวลายื่นจดทะเบียนในประเทศปลายทางสามารถเปลี่ยนมาเป็นนิติบุคคลเพื่อให้ประหยัดได้)

ผลรายงานผลการตรวจค้นจะออกมาในรูป ISR (International Searching Report)  ที่มีเอกสารอ้างอิงสิทธิบัตรก่อนหน้า โดยจะต้องผ่านและได้ YES ทั้ง 3 ส่วน คือ

ผ่านจะแสดงรายละเอียด ดังนี้

Novelty / ใหม่ – yes

Invention step / มีขั้นประดิษฐ์สูงขึ้น – yes

Industrial applicability / ประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ – yes

ตัวอย่างผลผ่าน

ไม่ผ่านจะแสดงรายละเอียด ดังนี้ 

Novelty / ใหม่ – yes

Invention step / มีขั้นประดิษฐ์สูงขึ้น – No (มักจะได้ No ตรงนี้)

Industrial applicability / ประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ – yes

ตัวอย่างผลไม่ผ่าน

Step 3 หากผลผ่าน ต้องนำ Basic Application ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีนสำหรับประเทศจีน ภาษาอินโดนีเซียสำหรับประเทศอินโดนีเซีย โดยเป็นภาษาท้องถิ่นที่ประเทศปลายทางร้องขอ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นภาษาอังกฤษ และ นำ Basic Application พร้อมผลการตรวจค้นที่ออกมาในรูป ISR (International Searching Report)  ไปยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรแบบระบบสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) ในสํานักงานสิทธิบัตรในประเทศปลายทาง เช่น ประเทศอเมริกา (Nation Phase) ประเทศจีน (Nation Phase) ประเทศเวียดนาม (Nation Phase) ประเทศสิงค์โปร (Nation Phase) เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมดำเนินการรวมค่าบริการตัวแทนในประเทศปลายทางประมาณ 50,000-200,000 บาท

ขั้นตอนการพิจารณาของสํานักงานสิทธิบัตรในประเทศปลายทาง (Nation Phase) จะคล้ายกันทั่วโลกคือ
1.ยื่นจดทะเบียนเพื่อได้เลขคำขอภายในประเทศปลายทาง
2.ประกาศโฆษณาเพื่อให้บุคคลอื่นมาคัดค้าน
3.ร้องขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์เพื่อทำการตรวจสอบความใหม่อีกครั้งภายในประเทศของตนเอง เพราะอาจจะมีสิทธิบัตรบางฉบับไม่สามารถตรวจสอบพบได้ในส่วนกลาง ISR (International Searching Report)  เช่น อาจจะเพิ่งยื่นเข้ามาระหว่างเรากำลังทำเรื่อง เป็นต้น
4.อนุมัติรับจดทะเบียน (คุ้มครอง 20 ปีกรณีสิทธิบัตร) หรือ (คุ้มครอง 10 ปีกรณีอนุสิทธิบัตร ) สามารถเลือกประเภทได้ โดยระยะเวลาการพิจารณาอนุมัติของประเทศปลายทาง (Nation Phase) จะคล้ายกันทั่วโลกคือ ประมาณ 2-5 ปี

โดยการยื่นจดทะเบียนในประเทศปลายทางต้องมีทนายความของประเทศนั้นคอยดูแลคำขอด้วย

สมาชิกปัจจุบันมี 157 ประเทศ (The PCT now has 157 Contracting States) มีดังนี้

AE United Arab Emirates 10 March 1999
AG Antigua and Barbuda 17 March 2000
AL Albania 4 October 1995
AM Armenia2 25 December 1991
AO Angola 27 December 2007
AT Austria 23 April 1979
AU Australia 31 March 1980
AZ Azerbaijan 25 December 1995
BA Bosnia and Herzegovina 7 September 1996
BB Barbados 12 March 1985
BE Belgium 14 December 1981
BF Burkina Faso 21 March 1989
BG Bulgaria 21 May 1984
BH Bahrain2 18 March 2007
BJ Benin 26 February 1987
BN Brunei Darussalam 24 July 2012
BR Brazil 9 April 1978
BW Botswana 30 October 2003
BY Belarus2 25 December 1991
BZ Belize 17 June 2000
CA Canada 2 January 1990
CF Central African Republic 24 January 1978
CG Congo 24 January 1978
CH Switzerland 24 January 1978
CI Côte d’Ivoire 30 April 1991
CL Chile2 2 June 2009
CM Cameroon 24 January 1978
CN China34 1 January 1994
CO Colombia 28 February 2001
CR Costa Rica 3 August 1999
CU Cuba2 16 July 1996
CV Cabo Verde 6 July 2022
CY Cyprus 1 April 1998
CZ Czechia 1 January 1993
DE Germany 24 January 1978
DJ Djibouti 23 September 2016
DK Denmark 1 December 1978
DM Dominica 7 August 1999
DO Dominican Republic 28 May 2007
DZ Algeria2 8 March 2000
EC Ecuador 7 May 2001
EE Estonia 24 August 1994
EG Egypt 6 September 2003
ES Spain 16 November 1989
FI Finland5 1 October 1980
FR France26 25 February 1978
GA Gabon 24 January 1978
GB United Kingdom7 24 January 1978
GD Grenada 22 September 1998
GE Georgia2 25 December 1991
GH Ghana 26 February 1997
GM Gambia 9 December 1997
GN Guinea 27 May 1991
GQ Equatorial Guinea 17 July 2001
GR Greece 9 October 1990
GT Guatemala 14 October 2006
GW Guinea-Bissau 12 December 1997
HN Honduras 20 June 2006
HR Croatia 1 July 1998
HU Hungary2 27 June 1980
ID Indonesia2 5 September 1997
IE Ireland 1 August 1992
IL Israel 1 June 1996
IN India2 7 December 1998
IQ Iraq 30 April 2022
IR Iran (Islamic Republic of) 4 October 2013
IS Iceland 23 March 1995
IT Italy 28 March 1985
JM Jamaica 10 February 2022
JO Jordan 9 June 2017
JP Japan 1 October 1978
KE Kenya 8 June 1994
KG Kyrgyzstan2 25 December 1991
KH Cambodia 8 December 2016
KM Comoros 3 April 2005
KN Saint Kitts and Nevis 27 October 2005
KP Democratic People’s Republic of Korea 8 July 1980
KR Republic of Korea 10 August 1984
KW Kuwait 9 September 2016
KZ Kazakhstan2 25 December 1991
LA Lao People’s Democratic Republic2 14 June 2006
LC Saint Lucia2 30 August 1996
LI Liechtenstein 19 March 1980
LK Sri Lanka 26 February 1982
LR Liberia 27 August 1994
LS Lesotho 21 October 1995
LT Lithuania 5 July 1994
LU Luxembourg 30 April 1978
LV Latvia 7 September 1993
LY Libya 15 September 2005
MA Morocco 8 October 1999
MC Monaco 22 June 1979
MD Republic of Moldova2 25 December 1991
ME Montenegro 3 June 2006
MG Madagascar 24 January 1978
MK North Macedonia 10 August 1995
ML Mali 19 October 1984
MN Mongolia 27 May 1991
MR Mauritania 13 April 1983
MT Malta2 1 March 2007
MU Mauritius 15 March 2023
MW Malawi 24 January 1978
MX Mexico 1 January 1995
MY Malaysia2 16 August 2006
MZ Mozambique2 18 May 2000
NA Namibia 1 January 2004
NE Niger 21 March 1993
NG Nigeria 8 May 2005
NI Nicaragua 6 March 2003
NL Netherlands8 10 July 1979
NO Norway5 1 January 1980
NZ New Zealand 1 December 1992
OM Oman2 26 October 2001
PA Panama 7 September 2012
PE Peru 6 June 2009
PG Papua New Guinea 14 June 2003
PH Philippines 17 August 2001
PL Poland5 25 December 1990
PT Portugal 24 November 1992
QA Qatar 2  3 August 2011
RO Romania2 23 July 1979
RS Serbia9 1 February 1997
RU Russian Federation2 29 March 197810
RW Rwanda 31 August 2011
SA Saudi Arabia 3 August 2013
SC Seychelles 7 November 2002
SD Sudan 16 April 1984
SE Sweden5 17 May 1978
SG Singapore 23 February 1995
SI Slovenia 1 March 1994
SK Slovakia 1 January 1993
SL Sierra Leone 17 June 1997
SM San Marino 14 December 2004
SN Senegal 24 January 1978
ST Sao Tome and Principe 3 July 2008
SV El Salvador 17 August 2006
SY Syrian Arab Republic 26 June 2003
SZ Eswatini 20 September 1994
TD Chad 24 January 1978
TG Togo 24 January 1978
TH Thailand2 24 December 2009
TJ Tajikistan2 25 December 1991
TM Turkmenistan2 25 December 1991
TN Tunisia2 10 December 2001
TR Türkiye 1 January 1996
TT Trinidad and Tobago 10 March 1994
TZ United Republic of Tanzania 14 September 1999
UA Ukraine2 25 December 1991
UG Uganda 9 February 1995
US United States of America1112 24 January 1978
UZ Uzbekistan2 25 December 1991
VC Saint Vincent and the Grenadines2  6 August 2002
VN Viet Nam 10 March 1993
WS Samoa2 2 January 2020
ZA South Africa2 16 March 1999
ZM Zambia 15 November 2001
ZW Zimbabwe 11 June 1997

หมายเหตุ

PCT ย่อมาจาก Patent Cooperation Treaty เป็นความตกลงระหว่างประเทศสำหรับการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์ในประเทศที่เป็นสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระของผู้ขอรับสิทธิบัตร แทนที่จะต้องไปยื่นคำขอรับสิทธิบัตรในประเทศต่าง ๆ แต่ละประเทศที่ผู้ขอประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง โดยสามารถที่จะยื่นคำขอที่สำนักงานสิทธิบัตรภายในประเทศ ของตน สำนักงานสิทธิบัตรก็จะส่งคำขอไปดำเนินการตามขั้นตอนของระบบ PCT ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)

ระบบ PCT นี้ไม่ได้เป็นระบบการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรที่จะส่งผลให้ประเทศที่เป็นสมาชิกต้องรับจดทะเบียนตามไปด้วย เนื่องจาก ระบบ PCT จะมีการดำเนินการในขั้นตอนต้น ๆ ของการขอรับสิทธิบัตรเท่านั้น ไม่มีการรับจดทะเบียนแต่อย่างใด การรับจดทะเบียนสิทธิบัตร PCT เป็นอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศที่ผู้ขอประสงค์จะขอความคุ้มครอง ซึ่งจะมีการตรวจสอบตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกฎหมายภายในประเทศนั้น ๆ ก่อนรับจดทะเบียนสิทธิบัตรต่อไป ซึ่งประเทศไทยสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ถือเป็นสมาชิกลำดับที่ 142

 

ภาพผังระบบของการยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรผ่านระบบพีซีที (PCT ย่อมาจาก Patent Cooperation Treaty)

 

แอดไลน์