รับขึ้นทะเบียนและจดบัญชีนวัตกรรมไทย

รับขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม รับจดนวัตกรรมไทย
อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน

เราให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนำไปสู่การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมมากว่า 25 ปี โดยวัตถุประสงค์หลักและเหตุผลในการจดนวัตกรรมเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านระบบ e-bidding และจะได้รับการขึ้นทะเบียนฯ เป็นเวลาสูงสุด 8 ปี

นวัตกรรมไทย คืออะไร?

นวัตกรรมไทย คือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นสิทธิบัตร แต่นวัตกรรมต้องมีประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำการค้าได้ (Commercial) โดยนวัตกรรมจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการจดสิทธิบัตรมาก่อน ซึ่งทางบริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญอย่างมาก ซึ่งได้ทำการจดสิทธิเพื่อเป็นพื้นฐานในการรับจดนวัตกรรมมาแล้วกว่า 4,000 ฉบับ ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่อ้างอิงได้เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จ

โดยนวัตกรรมจะอยู่ในรูปแบบของการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา หรือทำให้ดีขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทำใดๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี และสามารถทำการค้าได้ (Commercial) และมีประโยชน์กับประชาชนในหลายภาคส่วน ซึ่งต้องมีองค์ประกอบดังนี้
1.เป็นสิ่งใหม่ที่เป็นงานที่สามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้
2.สามารถทำการค้าได้ (Commercial)
3.นวัตกรรมนั้นต้องมีประโยชน์กับประชาชนในหลายภาคส่วน
4.นวัตกรรมนั้นต้องใช้งานได้จริง มีคุณภาพ และไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
5.นวัตกรรมเป็นลักษณะของการนำมาใช้ใหม่ (New Use)

หน่วยงานของรัฐมองเห็นความสำคัญของนวัตกรรมจึงได้เปิดให้มีการจดนวัตกรรมและนำไปสู่การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมได้เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานของรัฐเข้ามาตรวจสอบและซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ในราชการหรือธุรกิจของตนเอง โดยมีนวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนนวัตกรรมและหน่วยงานภาครัฐสามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านระบบ e-bidding ทำให้สินค้านั้นได้ส่งประโยชน์ไปยังประชาชนในวงกว้างและมีผลต่อเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ในการขึ้นทะเบียนและจดบัญชีนวัตกรรมไทย

วัตถุประสงค์ในการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย คือเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านระบบ e-bidding และจะได้รับการขึ้นทะเบียนฯ เป็นเวลาสูงสุด 8 ปี

โดยเราจะสามารถส่งต่อสินค้าที่มีคุณภาพและนำไปแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมย่อมทำให้ภาครัฐสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่ามีงานใกบ้างที่ได้รับจดนวัตกรรม หากงานนั้นตรงกับความต้องการของภาครัฐก็สามารถทำการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านระบบ e-bidding

หากท่านเห็นว่าสินค้าของท่านเป็นงานที่มีสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และมีรายงานผลการศึกษาและงานวิจัยที่มีในผลงานนวัตกรรมเพื่อแสดงว่างานมีประโยชน์กับประชาชน และมีรายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ (Testing Report) เพื่อรับรองมาตรฐานของสินค้าที่เป็นนวัตกรรมนั้น ก็สามาระยื่นจดนวัตกรรมได้เลย

กระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและจดบัญชีนวัตกรรมไทย

 1. ต้องมีเอกสารการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงสินค้าที่เป็นสิ่งใหม่
 2. ต้องมีรายงานผลการศึกษาและงานวิจัยเพื่อแสดงว่ามีประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำการค้าได้ (Commercial)
 3. ต้องมีรายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ (Testing Report) เพื่อรับรองมาตรฐานของสินค้า
 4. เอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารรับรองมาตราฐานโรงงาน ISO , รง4 เป็นต้น หลังจากเตรียมเอกสารแล้วจะทำการยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนนวัตกรรมและรอผลอนุมัติรับจดนวัตกรรมประมาณไม่เกิน 1 ปี การเตรียมเอกสารตามข้อ 1, 2, 3, และ 4 ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะสามารถจดนวัตกรรมได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการประเมินและการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมไทย เช่น เข้าเงื่อนไขที่เป็นสินค้าที่เป็นสิ่งใหม่หรือไม่ มีประโยชน์กับประชาชนและสามารถทำการค้าได้ (Commercial)หรือไม่ สินค้านั้นมีมาตรฐานที่ดีหรือไม่ เป็นต้น

 

การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการขึ้นทะเบียนและจดนวัตกรรมไทย

 1. รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ (คพน.) มีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อจูงใจให้ส่วนราชการสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ของไทยที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมได้เลยโดยไม่ต้องผ่านระบบ ebidding และหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น สามารถนำสินค้าที่ได้รับจดนวัตกรรมมาทำการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมได้ทันที
 2. ผลิตภัณฑ์หรือบริการจะได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยเป็นเวลาสูงสุด 8 ปี
  2.1 หากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเคยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ ครั้งแรกเกิน 5 ปี ให้ขึ้นทะเบียนฯ เป็นระยะเวลา 3 ปี
  2.2 หากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขอขึ้นทะเบียนเคยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ ครั้งแรกไม่เกิน 5 ปี ให้ขึ้นทะเบียนฯ เป็นระยะเวลารวมระยะเวลาดังกล่าวไม่เกิน 8 ปี
  2.3 หากเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยังไม่เคยมีการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่ายงานภาครัฐจะได้รับการขึ้นทะเบียนฯ เป็นเวลา 8 ปี
 3. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ได้ทันทีทำให้เกิดความรวดเร็วในการจัดซื้อจัดจ้าง
 4. ผลิตภัณฑ์หรือบริการจะได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย จะมีราคาที่กำหนดไว้ชัดเจน โดยเปรียบเทียบกับราคากลาง ทำให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ในราคาที่ยุติธรรม และผู้ประกอบการมีผลกำไรจากราคาที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้ว
 5. กรณีบริษัทได้ขึ้นทะเบียนฯ ผลงานไปแล้ว และประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนนวัตกรรมเพิ่มเติมโดยใช้เทคโนโลยีเดิมและเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ สามารถร้องขอชึ้นทะเบียนนวัตกรรมใหม่ได้ โดยมีระยะเวลาชึ้นทะเบียนนวัตกรรมได้เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผลงานที่จดนวัตกรรมไว้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากพบภายหลังว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการจะได้รับจดทะเบียนนวัตกรรมมีปัญหาเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น หรือมีปัญหาข้อบกพร่องของการใช้งานที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในบัญชีนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นจะถูกถอดถอนจากบัญชีนวัตกรรมไทย และผู้ขายต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย

สิทธิพิเศษบัญชีนวัตกรรมไทย

 

การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม รับจดนวัตกรรมไทยกับ TGC

 1. ผู้ประกอบการยื่นแบบคำขอฯ และเอกสารประกอบ โดยต้องมีสาระสำคัญของเอกสารคือ
  1.1 เอกสารการจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
  1.2 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม
  1.3 เอกสารผลการทดสอบ (testing report) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม
  1.4 เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตรกรรมการผู้มีอำนาจ เอสการจัดตั้งโรงงาน (รง4.) เอกสารมาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กร (ISO) เอกสารรับรองมาตราฐานอุตสาหกรรม (มอก) เกี่ยวกับวัสดุของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม
 2. นักวิเคราะห์ตรวจสอบเอกสารตามข้อ1 ว่าครบถ้วนหรือขาดตกบกพร่องหรือไม่
 3. อนุกรรมการฯพิจารณา นักวิเคราะห์ทำการรวบรวมเอกสารและประเมินว่างานที่นำมายื่นจดนวัตกรรมนั้นมีคุณสมบัติที่จะเป็นนวัตกรรมหรือไม่และส่งเอกสารไปยัง อนุกรรมการฯพิจารณา เช่น
  3.1 เป็นนวัตกรรมหรือไม่
  3.2 สามารถทำการค้าได้ (Commercial)ได้หรือไม่
  3.3 มีประโยชน์กับประชาชนในหลายภาคส่วนหรือไม่
  3.4 ราคาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม สมเหตุสมผลหรือไม่
  3.5 ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมมีคุณภาพและมาตราฐานที่ดีหรือไม่
 4. คณะกรรมการฯพิจารณา อนุกรรมการฯพิจารณา ทำการตรวจสอบและประเมินว่างานที่นำมายื่นจดนวัตกรรมนั้นมีคุณสมบัติที่จะเป็นนวัตกรรมหรือไม่ ตามคุณสมบัติข้อ3 และพิจารณาประชุมครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 เป็นต้น เพื่อทำการพิจารณาอนุมัติรับจดทะเบียนนวัตกรรม และนำส่งไปยังสำนักงบประมาณ
 5. สำนักงบประมาณตรวจสอบราคา สำนักงบประมาณตรวจสอบราคา ว่าราคาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม สมเหตุสมผลหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับราคากลาง
 6. ประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณตรวจสอบราคา อนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกาศขึ้นทะเบียนนวัตกรรมเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

เอกสารสำคัญในการขอจดทะเบียนนวัตกรรมไทย

 • ก.เอกสารการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงสินค้าที่เป็นนวัตกรรม
 • ข.รายงานผลการศึกษาและงานวิจัยที่มีในผลงานนวัตกรรม
 • ค.รายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ (Testing Report) เพื่อรับรองมาตรฐานของสินค้าที่เป็นนวัตกรรม
 • ง.เอกสารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนนวัตกรรม

หลังจากเตรียมเอกสารแล้วจะทำการยื่นเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนและจดบัญชีนวัตกรรมและรอผลอนุมัติประมาณไม่เกิน 1 ปี

การเตรียมเอกสารตามข้อ ก ข ค ง ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการประเมินและการเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมไทย

หลักเกณฑ์ตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมไทย

ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนและจดนวัตกรรมไทย

ค่าธรรมเนียมและรายการขึ้นทะเบียนและจดนวัตกรรมไทย

 1. เอกสารการจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร ค่ายื่นจดทะเบียนประมาณ 25,000-35,000 บาท
 2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการส่งเรื่องจดนวัตกรรมประมาณ 60,000-100,000 บาท
 3. เอกสารผลการทดสอบ (testing report) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม เพื่ออนุมัติรับจดนวัตกรรม ประมาณ 50,000-200,000 บาท
 4. เอกสารประกอบอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตรกรรมการผู้มีอำนาจ เอสการจัดตั้งโรงงาน (รง4.) เอกสารมาตรฐานการวัดคุณภาพองค์กร (ISO) เอกสารรับรองมาตราฐานอุตสาหกรรม (มอก) เกี่ยวกับวัสดุของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม ประมาณ 60,000-100,000 บาท (หากมีการจัดทำเพิ่มเติม)

รวมงบประมาณทั้งหมดประมาณ 300,000-400,000 บาท

ทำไมต้องใช้บริการจดทะเบียนนวัตกรรมกับเรา?

 1. เรามีทีมงานอย่างน้อย 3-4 ท่านที่มีประสบการณ์และทำงานด้านการจดบันชีหรือขึ้นทะเบียนนวัตกรรมโดยเฉพาะ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยสามารถจัดเตรียมเอกสารก่อนการดำเนินการได้ครบถ้วน
 2. เรามีประสบการณ์ในการจดนวัตกรรมและได้รับการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 ทะเบียน
 3. เรามีความเชี่ยวชาญงานจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตรโดยเฉพาะ ซึ่งต่อมามีการขยายงานออกมาเป็นการรับจดนวัตกรรม ซึ่งเป็นการอ้างอิงพื้นฐานในความเข้าใจตัวงานที่เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี
 4. เรามีเจ้าหน้าที่รับทำสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร และมีสถานที่ทำผลทดสอบ และหน่วยงานราชการเพื่อทำงานวิจัย โดยจะประสานงานให้กับท่านเพื่อประกอบในเอกสารการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม
 5. เรามีทีมงานที่ท่านสามารถโทรสอบถามและติดตามได้ตลอดเวลา มีการแจ้งความคืบหน้าและขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้งานจดนวัตกรรมได้รับอนุมัติขึ้นทะเบียนนวัตกรรม
แอดไลน์