คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ไม่จำเป็น บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้
ไม่คุ้มครอง ต้องดำเนินการจดทะเบียนที่ต่างประเทศด้วย
ขั้นตอน 1.สืบค้นชื่อว่าเหมือนคล้ายหรือไม่ 1-2 วัน 2.ยื่นจดทะเบียนและรอการพิจารณาอนุมัติ 8-15 เดือน (หลังจากยื่นจดทะเบียนแล้วคุ้มครองสิทธิทันที) 3.คุ้มครอง 10 ปี ต่ออายุ ทุก ๆ 10 ปี ขอข้อมูล 1. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ อีเมล ผู้ขอจดทะเบียน และ ชื่อ นามสกุลผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีบริษัท) 2. ภาพเครื่องหมายการค้า 3. รายการสินค้า การให้บริการ เอกสาร 1.หนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจัดทำให้) 2.กรณีบริษัท : รับรองสำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกไม่เกิน 6 เดือน 3.กรณีบุคคลธรรมดา : รับรองสำเนาบัตร ปชช/หนังสือเดินทาง
ได้ แต่จะบังคับใช้ได้หรือนำไปฟ้องร้องได้ต้องรับการจดทะเบียนก่อน
คำขอมีปริมาณมาก และ การจัดทำเอกสารของผู้ขอที่ทำด้วยตนเองไม่เรียบร้อยจึงมีคำสั่งแก้ไข
การพิจารณาทำได้รวดเร็วและเครื่องหมายมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติสูง
แอดไลน์