เทคนิคการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

เทคนิคการจดทะเบียนเครื่องหมายค้าการค้าในประเทศไทย มีดังนี้

1.ต้องให้ความสำคัญกับการสืบค้น ซึ่งต้องทำการสืบค้นที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น และ จะทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ
2.การดำเนินการสืบค้นต้องกระทำอย่างละเอียดมากที่สุด เพราะหากเป็นการสืบค้นที่ไม่ละเอียดพอ อาจจะเกิดความเสียหายในทางธุรกิจ เช่น มีการพิมพ์ฉลาก การโฆษณา และจำหน่ายสินค้าไปแล้ว แต่ปรากฏว่าต่อมาภายหลังว่าเครื่องหมายการค้านั้นไม่สามารถยื่นจดทะเบียนได้ จะทำให้ได้รับความเสียหายอย่างมาก
3.ก่อนการดำเนินการสืบค้นต้องศึกษา ข้อกฎหมายให้ชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้านั้น แม้จะไม่เหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นแล้วก็ตาม ต้องพิจารณาว่าเครื่องหมายนั้นเป็นเครื่องหมายการค้าที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนหรือไม่ เช่น เป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะหรือไม่ เป็นต้น
4.หากผ่านขั้นตอนข้างต้นแล้ว ต่อมาถูกปฏิเสธการรับจดทะเบียนจากนายทะเบียน ต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์โต้แย้ง

แอดไลน์