การศึกษา : (บช.บ.) เชี่ยวชาญงานยื่นเอกสาร ติดต่อราชการ งานด้านทะเบียนเอกสารสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์