424-อนุสิทธิบัตรชุดโครงสร้างลำกล้องและกระสุนทางเลือกที่ติดตั้งเข้ากับอาวุธปืนโดยการขับกระสุนทางเลือกไปข้างหน้าด้วยกระสุนจริง

424-อนุสิทธิบัตรชุดโครงสร้างลำกล้องและกระสุนทางเลือกที่ติดตั้งเข้ากับอาวุธปืนโดยการขับกระสุนทางเลือกไปข้างหน้าด้วยกระสุนจริง