679-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์แขวนเกี่ยวสำหรับการทอดอาหารลงในภาชนะ