การศึกษา : ( ศศ.บ.) เชี่ยวชาญงานบัญชี การเงิน บุคคล การจัดการเอกสารภายในบริษัท