ประเทศอเมริกา / USA

ขั้นตอนการดำเนินการ U.S. Dollars

USA
USD
Step 1 : สืบค้นเครื่องหมายการค้า (ทางเลือก)
Step 2 : จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 1250
Step 3 : หนังสือสำคัญเครื่องหมายการค้า
รวม 1250

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการแล้ว แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการยื่นคำโต้แย้งกรณีมีการคัดค้านหรือคำสั่งปฏิเสธรับจดทะเบียน

ประเทศอเมริกาก่อนรับจดทะเบียนต้องทำการ declaration of use คือแสดงหลักฐานการใช้ และ การเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ถึงจะสามารถรับจดทะเบียนได้ เช่น หลักฐานใบเสร็จ ภาพถ่ายร้านค้าที่มีภาพสินค้า เป็นต้น

ระยะเวลาการดำเนินการ: หนังสือสำคัญเครื่องหมายการค้าโดยปกติจะได้รับการพิจารณาจดทะเบียนภายใน 15 เดือนนับจากวันยื่นจดทะเบียน เว้นแต่มีการดำเนินการยื่นคำโต้แย้งกรณีมีการคัดค้านหรือคำสั่งปฏิเสธรับจดทะเบียนหรือเหตุการณ์อื่นเกิดขึ้นในระหว่างการพิจารณารับจดทะเบียน

Recent Post
Categories
แอดไลน์