สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คืออะไร?
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร คืออะไร?
Read More
เครื่องหมายการค้า คืออะไร?
เครื่องหมายการค้า คืออะไร?
Read More
ลิขสิทธิ์ คืออะไร?
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ...
Read More
การออกแบบผลิตภัณฑ์ คืออะไร?
ความคิดสร้างสรรค์วเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การออกแบบแก้วน้ำให้มีรูปร่างเหมือนรองเท้า...
Read More
Recent Post
Categories
แอดไลน์