ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายสำหรับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว

ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายสำหรับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว

การแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายนี้ทำขึ้นและเข้าสู่ ณ วันที่ .. นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “วันที่มีผลบังคับใช้”)

ภายในและระหว่าง:

บริษัท ..ที่อยู่เลขที่ .. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”)

และ

…(ผู้แทนจำหน่าย)……มีสถานที่ประกอบการอยู่ที่…(ที่อยู่)…. (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้แทนจำหน่าย”)

โดยมีข้อตกลงดังนี้
1.บริษัทขอแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายเป็นผู้แทนจำหน่าย และ รับผิดชอบในการขาย จัดจำหน่าย และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ตรา .. ที่ใช้กับสินค้า … ซึ่งผลิตโดย.. สำหรับในประเทศไทยและในต่างประเทศ

2.เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีผลบังคับใช้และให้ถือว่าต่ออายุออกไปอีกเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี เว้นแต่จะสิ้นสุดลงก่อนกำหนดโดยบริษัทได้แจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิกการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายเป็นลายลักษณ์อักษรภายในหกสิบ ( 60) วันก่อนวันหมดอายุ

3.ผู้แทนจำหน่ายจะไม่ได้มอบหมายการดำเนินการอื่นใดนอกจากการจำหน่ายสินค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท
เพื่อเป็นสักขีพยานในการนี้ ฝ่ายที่ลงนามข้างท้ายนี้รับทราบว่าพวกเขาได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขในการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายและโดยการลงนามในเอกสารนี้

……………………………………….……………บริษัท
……………………………………….……………ผู้แทนจำหน่าย
……………………………………….……………พยาน

แอดไลน์