ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

ค่าธรรมเนียม-เครื่องหมายการค้าในประเทศ
ลำดับ รายการ ค่าธรรมเนียม
1 ก.01 คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม
ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 1,000 บาท
ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ 9,000 บาท

2 ก.02
คำคัดค้านการขอจดทะเบียนตาม (1) ฉบับละ 2,000 บาท
คำโต้แย้ง ไม่มี

3 ก.03
คำอุทธรณ์

ก) อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 27 หรือคำวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา 37 ฉบับละ 4,000 บาท
ข) อุทธรณ์ตามมาตราอื่น ฉบับละ 2,000 บาท

4 ก.04 คำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในคำขอที่ยื่นจดทะเบียน
และคำขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายที่จดทะเบียนแล้ว คำขอละ 2,000 บาท

5 ก.05 คำขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ คำขอละ 1,000 บาท

6 ก.06
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอจดทะเบียนตาม (1) (4) และ (5) คำขอละ 200 บาท
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ คำขอละ 400 บาท
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรอง
ก) ก่อนการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง คำขอละ
200 บาท

ข) หลังการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง คำขอละ 400 บาท
คำขออื่นๆ คำขอละ 200 บาท

7 ก.07 คำขอต่ออายุการจดทะเบียน

ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 2,000 บาท
ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ 18,000 บาท

8 ก.08 คำร้องขอต่อคณะกรรมการให้สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม ฉบับละ 1,000 บาท
คำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ คำขอละ 400 บาท

9 ก.09 การขอตรวจดูทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม หรือสารบบเครื่องหมายดังกล่าว ชั่วโมงละ

(เศษของชั่วโมงให้คิดเป็นหนึ่งชั่วโมง) 200 บาท
การขอสำเนาทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม เป็นชุดพร้อมคำรับรอง ฉบับละ 400 บาท
การขอคัดสำเนาเอกสาร หน้าละ 20 บาท
การขอให้รับรองสำเนาเอกสารเรื่องเดียวกัน
ก) เอกสารไม่เกิน 40 หน้า หน้าละ 20 บาท
ข) เอกสารเกิน 40 หน้า ฉบับละ 800 บาท
การขอคำรับรองจากนายทะเบียนเกี่ยวกับรายการการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
ใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 200 บาท
คำขอตรวจดูแฟ้ม คำขอจดทะเบียน คำขอละ 200 บาท
คำขออื่นๆ คำขอละ 200 บาท

10 ก.10 คำขอถือสิทธิวันที่ยื่นคำขอนอกราชอาณาจักรครั้งแรกหรือวันที่นำสินค้าที่ใช้เครื่องหมายออกแสดงในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศเป็นวันยื่นคำขอในราชอาณาจักรตามมาตรา 28 , 28 ทวิ ไม่มี

11 ก.11 ใบต่อแนบท้ายคำขอ ไม่มี

12 ก.12 หนังสือแสดงการปฏิเสธ ไม่มี

13 ก.13 หนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายชุด ยกเลิก

14 ก.14 หนังสือแจ้งฟ้องคดีต่อศาล คำพิพากษาและผลคดี ไม่มี

15 ก.15 หนังสือชี้แจงการถูกร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน ไม่มี

16 ก.16 บัตรหมาย ยกเลิก

17 ก.17 หนังสือสัญญาโอน ไม่มี

18 ก.18 หนังสือมอบอำนาจ ไม่มี

19 ก.19 หนังสือขอผ่อนผันการส่งเอกสารหลักฐาน ไม่มี

20 ก.20 หนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานและคำชี้แจง ไม่มี

21 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วม

ก) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก 1 ถึง 5 อย่าง อย่างละ 600 บาท
ข) สินค้าหรือบริการแต่ละจำพวก มากกว่า 5 อย่าง จำพวกละ 5,400 บาท

22 การจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ สัญญาละ 2,000 บาท

23 รูปเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมที่มีด้านกว้างหรือด้านยาวเกิน 5 เซนติเมตร
ให้คิดเฉพาะส่วนที่เกิน เศษของเซนติเมตรให้คิดเป็นหนึ่งเซนติเมตร เซนติเมตรละ 200 บาท

ค่าธรรมเนียม – เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ *

ลำดับ รายการ ค่าธรรมเนียม
1 การจัดเตรียมและจัดส่งคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศและคำขออื่นภายใต้พิธีสารมาดริด
ก) บริการจัดเตรียมและจัดส่งคำขอจดทะเบียน คำขอละ 2,000 บาท
ข) บริการจัดเตรียมและจัดส่งคำขอต่ออายุ คำขอโอน คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง และคำขออื่นๆ คำขอละ 1,000 บาท
ค) คำขอให้บันทึกการจดทะเบียนระหว่างประเทศแทนการจดทะเบียนในราชอาณาจักร คำขอละ 2,000 บาท

แอดไลน์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย