122-อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์ลากถือแบบแขวนเกี่ยวสำหรับเคลื่อนย้ายสัมภาระชนิดมีล้อ