123-อนุสิทธิบัตรฝาปิดภาชนะบรรจุอาหารที่มีรูระบายอากาศแบบเปิดปิดและช่องที่จัดเตรียมไว้สำหรับกำหนดตำแหน่งที่ตักอาหาร