1306-อนุสิทธิบัตรเก้าอี้ที่มีส่วนรองขาและแยกส่วนออกมาเป็นเก้าอี้ตัวที่สองได้

แอดไลน์