188-อนุสิทธิบัตรเครื่องม้วนเส้นผมแบบเสาวงแหวนชนิดสับเปลี่ยนแกนม้วนได้