280-อนุสิทธิบัตรชุดอุปกรณ์ให้อาหารปลาไปยังใต้น้ำแบบอัตโนมัติ