910-สิทธิบัตรภาชนะใส่อาหารที่มีหลุมขนาดเล็กจำนวนหนึ่งสำหรับแยกของเหลวโดยเฉพาะไขมันออกจากอาหาร