934-อนุสิทธิบัตรเครื่องอบผลิตผลทางการเกษตรแบบคู่ควบ