935-อนุสิทธิบัตรหลังคากระเบื้องที่มีฉนวนกันความร้อนในตัว