การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยใช้ชื่อโดเมนเนม ( DOMAIN NAME)

ชื่อโดเมนเนม ( DOMAIN NAME) หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ (เช่น เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่เว็บไซต์ หรืออีเมล์แอดเดรส) เพื่อไปค้นหาในระบบ โดเมนเนมซีสเทม เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้ง เราอาจจะใช้ “ที่อยู่เว็บไซต์” แทนก็ได้
โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยากกว่า และเมื่อการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไป
คำนิยามชื่อโดเมนเนมจะเห็นได้ว่า ในความเห็นของนายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าถือว่าไม่อาจรับจดทะเบียนให้ได้ เพราะถือว่าไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามนัยมาตรา 7 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ที่บัญญัติว่า เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น
แต่เมื่อได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นอาจนำชื่อเครื่องหมายการค้านั้นไปจดทะเบียนเป็นชื่อโดเมนเนมได้เพราะหลักเกณฑ์การจดทะเบียนโดยเมนเนมนั้นไม่มีอะไรยุ่งยาก และไม่มีข้อห้ามมากมายเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ ฉะนั้น จึงเกิดปัญหาในการแย่งสิทธิในชื่อโดเมนเนมเนื่องจากมีการนำชื่อเครื่องหมายการค้าไปจดโดยที่ตนเองมิได้เป็นเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น

นายพิบูล ตันศุภผล (นบ., นบท.)
นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

แอดไลน์ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยใช้ชื่อโดเมนเนม ( DOMAIN NAME)