21
Oct2023

3 ขั้นตอนการยื่นขอนำเข้าอาหาร ตามหลักเกณฑ์ อย.

1.ขั้นตอนแรก : ขออนุญาตสถานที่นำเข้า
เมื่อเรานำเข้าอาหารมาจากต่างประเทศ เราต้องมีสถานที่เก็บรักษาอาหารนั้น
เช่น โรงงาน โกดัง อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ตึกแถว

การจัดเตรียมสถานที่นำเข้า

 • สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานที่เก็บอาหาร เหมาะสม มีการถ่ายเทระบายอากาศได้ดี
 • จัดทำชั้นหรือยกพื้นโปร่งสูงประมาณ 8 นิ้วไว้รองรับ อาหารให้ เพียงพอ
 • มีอุปกรณ์ในการเก็บและรักษาคุณภาพอาหาร
 • จัดทำป้ายดังนี้
 • ป้าย “สถานที่นำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร”

ติดไว้หน้าสำนักงานและสถานที่เก็บอาหารในที่เปิดเผย

ให้เห็นได้ง่าย จำนวน 2 ป้าย (กรณีที่เก็บและสำนักงานอยู่คนละที่)

 • ป้าย “สถานที่เก็บอาหาร” ติดไว้หน้าห้องเก็บอาหาร
 • ป้าย “ชื่อแสดงชนิดอาหาร”
 • จัดเก็บอาหารเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับสินค้าอื่น
 • ไม่เก็บอาหารในโรงงานหรือสถานที่ผลิตวัตถุมีพิษ
 • การเก็บอาหารร่วมกันหลาย ๆ ร้ายในอาคารเดียวกันต้องแยกห้องเป็นสัดส่วน ยกเว้นห้องเย็นให้แยกบริเวณเก็บอาหารแต่ละรายให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน
 • รูปถ่ายแนบพร้อมคำขอ

ค่าธรรมเนียม

คําขอแบบฟอร์ม(อ.6) 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 15,000 บาทและชําระค่าธรรมเนียมในการต่ออายุทุก 3 ปี

2.ขั้นตอนที่สอง : การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ (ขอเลขอย. บนผลิตภัณฑ์)

หลักๆ มีการจัดแบบฟอร์มการยื่นเลขอย. ออกประเภทออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 2.1 ยื่นแบบ สบ.5

สำหรับอาหาร 13 ประเภท ที่ต้องยื่นสูตรส่วนประกอบ ผลวิเคราะห์ และฉลาก ได้แก่

– ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (เฉพาะแบ่งบรรจุ)

– วัตถุเจือปนอาหาร (เฉพาะแบ่งบรรจุ)

– ชาสมุนไพร

– เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

– กาแฟ

– เครื่องดื่มเกลือแร่

– ไอศกรีม

– อาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (หน่อไม้ปี๊บปรับกรด)

– ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี และรอยัลเยลลี

– นมเปรี้ยว – ผลิตภัณฑ์ของนม

– นมปรุงแต่ง – นมโค

2.2 ยื่นแบบ สบ.7

สำหรับอาหารประเภทอื่น ๆ ยกเว้น 13 ประเภทข้างต้น ยื่นผ่านระบบออนไลน์ E-submission โดยผู้รับอนุญาตเป็นผู้ยื่นเองหรือมอบอำนาจบุคคลอื่นยื่นได้

3.ขั้นตอนที่สาม : การจัดทำฉลาก

รายละเอียดในฉลากอาหารที่ต้องระบุบนภาชนะบรรจุ

 • ชื่ออาหาร รายละเอียดเกณฑ์การตั้งชื่อ
 • ที่ตั้งของสถานที่ผลิต
 • ส่วนประกอบของอาหารเป็นร้อยละ (เปอร์เซ็นต์)
 • วันผลิต และ วันหมดอายุ
 • น้ำหนักสุทธิ (กรัม) หรือปริมาตรสุทธิ (ลบ.ชม.)
 • เครื่องหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

[/vc_column][/vc_row]

แอดไลน์