21
Oct2023

ขั้นตอนการจด อย.เครื่องสำอาง เบื้องต้น ข้อมูลล่าสุด 2023

การจด อย.เครื่องสำอาง มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง
-ให้แยกเป็นสัดส่วนออกจากห้องที่พักอาศัย
-มีป้ายทำด้วยวัสดุถาวรแสดงข้อความ “สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง” แสดงไว้ให้ บุคคลภายนอกได้เห็นชัดเจน
-ให้แยกเป็นสัดส่วนออกจากห้องที่พักอาศัย
-มีการจัดเก็บเครื่องสำอางที่นำเข้าให้เป็นสัดส่วนและติดป้ายบ่งชี้อย่างชัดเจน
-จัดให้มีบุคลากรควบคุมการเบิกจ่าย และจัดทำบันทึกการจัดส่งเครื่องสำอาง สำเร็จรูปเป็นหลักฐานที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
-จัดให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ
-จัดให้มีการป้องกันสัตว์และแมลงไม่ให้เข้าสู่บริเวณสถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง
-มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมในการเก็บรักษาเครื่องส าอางตามข้อกำหนดเครื่องสำอาง เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด
-มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยตามความเหมาะสม โดยอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 2 : พิจารณาสินค้า
พรบ. เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558

ขั้นตอนที่ 3 : แนวทางการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียน
แบบคำขอ
สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ผลิต
สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ
ภาพถ่ายสถานที่ผลิตและอุปกรณ์
แผนที่ตั้งและพิกัดของสถานที่ผลิต
ขั้นตอนการผลิต / สูตรส่วนประกอบ
เอกสารแสดงระบบกำจัดของเสีย
ใบรับรองแพทย์
สูตรส่วนประกอบ 100 % พร้อมรายชื่อสารสำคัญ
กรรมวิธีการผลิต
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์
ฉลากสินค้า รูปถ่ายสินค้าจริง
ผลวิเคราะห์
Specification
วิธีการใช้
อายุการเก็บรักษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

[/vc_column][/vc_row]

แอดไลน์