การซื้อขายเครื่องหมายการค้าและการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า

ตัวเครื่องหมายการค้าสามารถซื้อขายกันได้เหมือนการซื้อขายทรัพย์สินทั่วๆไป ซึ่งการซื้อขายเครื่องหมายการค้าต้องทำให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด คือ การซื้อขายหรือการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นจะต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือคำขอโอนเครื่องหมายการค้าได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ได้

A.โดยสามารถจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้าได้ทั้ง 2 สถานะ คือ

สถานะเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนแต่อยู่ในระหว่างยื่นคำขอจดทะเบียน

สถานะเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว

B.การโอนเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นโอนเฉพาะบางจำพวก และ  บางรายการสินค้าได้ เช่น

Pepsi จดทะเบียนไว้ในจำพวก 32 เครื่องดื่มน้ำอัดลม และ เครื่องดื่มผลไม้

Pepsi จดทะเบียนไว้ในจำพวก 25 เสื้อผ้า

1.สามารถจดทะเบียนโอนเฉพาะจำพวก 25 เสื้อผ้าได้

2.สามารถจดทะเบียนโอนเฉพาะรายการสินค้าเครื่องดื่มผลไม้ในจำพวก 32 ได้ ไม่รวมเครื่องดื่มน้ำอัดลม

การจดทะเบียนโอนโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 5-10 เดือน

เจ้าของเครื่องหมายการค้าย่อมได้รับค่าตอบแทนจากการซื้อขายส่วนจะเป็นจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับการตกลงของผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งส่วนใหญ่จะพิจารณาจากความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าหรือการได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค

แอดไลน์ การซื้อขายเครื่องหมายการค้าและการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า