การแบ่งแยกตลาด (Geographic Market Segmentation)

การแบ่งแยกตลาด (Geographic Market Segmentation) ในปัจจุบัน ปรากฏว่ามีบริษัทอุตสาหกรรมภาพยนตร์และอุตสาหกรรมวิดีโอเกมหลายบริษัทที่ใช้มาตรการปกป้องเทคโนโลยีเพื่อแบ่งแยกตลาดสินค้าที่วางจำหน่ายโดยใช้รหัสของสินค้าแต่ละภูมิภาคให้แตกต่างกัน (Region coding) ดังนั้นสินค้าที่วางจำหน่ายในภูมิภาคหนึ่งจะสามารถใช้ได้เฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น ตัวอย่างหนึ่งที่ปรากฏในประเทศออสเตรเลียก็คือ บริษัทโซนี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ได้วางจำหน่ายวิดีโอเกมโดยใช้รหัสภูมิภาคที่แตกต่างกัน ๓ ภูมิภาคคือ ในประเทศญี่ปุ่น ในประเทศสหรัฐ และในสหภาพยุโรป รวมทั้งประเทศออสเตรเลียกับประเทศอื่นที่เหลือ วิดีโอเกมเหล่านี้จะต้องใช้เล่นกับเครื่องเล่นเกมส์เพลย์สเตชั่นที่มีรหัสภูมิภาคตรงกันเท่านั้น ซึ่งทำให้วิดีโอเกมที่ซื้อในภูมิภาคหนึ่งต้องนำมาใช้กับเครื่องเล่นเกมเพลย์สเตชั่นที่ซื้อมาจากภูมิภาคเดียวกันเท่านั้น ดังนั้นผู้ที่ซื้อวิดีโอเกมโดยชอบด้วยกฎหมายมาจากนอกภูมิภาคจะไม่สามารถนำวิดีโอเกมนี้ไปใช้เล่นกับเครื่องเล่นเกมส์เพลย์สเตชั่นที่ซื้อมาจากในประเทศได้ แม้วิดีโอเกมดังกล่าวนั้นจะเป็นสินค้าที่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม มาตรการนี้เป็นการป้องกันมิให้มีการนำเข้าซ้อนสินค้าวิดีโอเกมที่มีราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายแข่งขันกับบริษัทในประเทศ อันเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมกันในราคาที่ถูกกว่านั่นเอง และต่อมาเมื่อมีผู้ใช้มาตรการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีนี้โดยจำหน่ายอุปกรณ์ที่ช่วยให้เครื่องเล่นเกมเพล์สเตชั่นที่จำหน่ายในประเทศออสเตรเลียสามารถเล่นกับวิดีโอเกมที่ซื้อมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย บุคคลดังกล่าวก็ถูกบริษัทดำเนินคดีฐานใช้มาตรการในการหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีนี้
มาตรการในการปกป้องเทคโนโลยีเป็นมาตรการใหม่ที่นำมาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ แต่การให้สิทธิแก่เจ้าของลิขสิทธิ์เพิ่มเติมขึ้นในลักษณะเช่นนี้จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสาธารณชนด้วย

ข้อมูล : นันทน อินนนท์

แอดไลน์