การแสดงปฎิเสธสิทธิในภาคส่วนของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือหลายส่วนเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายสำหรับสินค้าบางอย่างหรือบางจำพวก ซึ่งไม่สมควรที่จะให้ผู้ขอจดทะเบียนคนใดได้สิทธิในภาคส่วนของเครื่องหมายนั้นแต่เพียงผู้เดียว หรือภาคส่วนนั้นมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะก็ดี นายทะเบียนจะมีคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนดำเนินการดังนี้

1. ให้แสดงปฎิเสธสิทธิว่า ไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้ส่วนของเครื่องหมายดังกล่าวนั้น หรือ
2. สั่งให้แสดงปฎิเสธสิทธิอย่างอื่นตามที่นายทะเบียนเห็นว่าจำเป็นต่อการกำหนดสิทธิจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายนั้น
ทั้งนี้การแสดงปฎิเสธสิทธิดังกล่าวจะต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายในเวลา 60 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งของนายทะเบียน

แอดไลน์ การแสดงปฎิเสธสิทธิในภาคส่วนของเครื่องหมายการค้า