ตัวอย่างการเขียนคำโต้แย้งกรณีมีบุคคลอื่นยื่นคำคัดค้านหรือเพิกถอนเครื่องหมายการค้า

ตัวอย่างการเขียนคำโต้แย้งกรณีมีบุคคลอื่นยื่นคำคัดค้านหรือเพิกถอนเครื่องหมายการค้า

อ้างถึง

เลขที่คำขอ..
ทะเบียนเลขที่ ..
วันที่ยื่นคำขอ..
สถานะคำขอ..
เครื่องหมายการค้า ..
ชื่อผู้ขอจดทะเบียน ..

จำพวก ..
รายการสินค้า ..

สถานะคำขอ ยื่นคำขอเพิกถอน/ยื่นคำขอคัดค้าน

ข้าพเจ้าขอยื่นคำโต้แย้งด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. เครื่องหมายการค้า FATION ข้าพเจ้าได้ยื่นจดทะเบียนไว้ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวและไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้แล้ว ประกอบกับ ข้าพเจ้าจดทะเบียนโดยสุจริต ไม่ได้นำรูปแบบของผู้คัดค้านมายื่นจดทะเบียนเนื่องจากมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ถือว่าไม่ขัดต่อ มาตรา 8 (๙) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย
เปรียบเทียบภาพ เครื่องหมายการค้าทั้ง 2

เครื่องหมายการค้าของผู้ขอเพิกถอน  เครื่องหมายการค้าของข้าพเจ้า
-ภาพ-                                                                  -ภาพ-
มีภาพปรากฎที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนถือว่าไม่ขัดต่อ มาตรา 8 (๙) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐประศาสโนบาย

2.ประเด็นพิจารณาว่า เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านมี ชื่อเสียงแพร่หลายหรือไม่

ตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า หรือความตกลงทริปส์ (WTO/TRIPS Agreement) ข้อที่ 16 (2) แห่งความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าว ให้นำบทบัญญัติในข้อ 6 ทวิ แห่งนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (1967) มาใช้ ซึ่งอนุสัญญากรุงปารีสข้อ 6 ทวิ 1 ….กำหนดว่า ประเทศภาคีสมาชิกตกลงไม่รับจดทะเบียนหรือเพิกถอนการจดทะเบียน และห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าที่เกิดจากการทำซ้ำ เลียน หรือปลอมเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปในประเทศที่จดทะเบียน หรือใช้เครื่องหมายนั้นจนเกิดความสับสนกับเครื่องหมายดังกล่าว

ข้าพเจ้าเรียนว่า เครื่องหมายการค้า ของผู้คัดค้านไม่ใช่ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย การมีชื่อเสียงแพร่หลาย ต้องมีชื่อเสียงแพร่หลายในประเทศไทยด้วย ในประเทศไทยถือว่าไม่ใช่ เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย ดังนั้น ข้าพเจ้าไม่อาจจะแสวงหาประโยชน์หรือนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาจดทะเบียนเป็นของตนเอง

3.ความแตกต่างด้านเสียงเรียกขาน

เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านสะกดได้ว่า Fation เครื่องหมายการค้าของข้าพเจ้าสะกดได้ว่า FATION แต่มีการออกแบบอักษรที่แตกต่างกัน ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันในด้านภาพปรากฎ ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดอย่างแน่นอน

4.ความแตกต่างด้านภาพปรากฎ

เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้านสะกดได้ว่า Fation เครื่องหมายการค้าของข้าพเจ้าสะกดได้ว่า FATION แต่มีการออกแบบอักษรที่แตกต่างกัน ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันในด้านภาพปรากฎ ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดอย่างแน่นอน

5.ความแตกต่างด้านรายการสินค้า

เครื่องหมายการค้าของผู้คัดค้าน และ เครื่องหมายการค้าของข้าพเจ้ามีความแตกต่างด้านรายการสินค้า ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกัน ไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดอย่างแน่นอน

6.ข้าพเจ้ามีการใช้จริง ผลิตจริง จำหน่ายจริง ซึ่งแสดงถึงความสุจริตของข้าพเจ้า
-ภาพตัวอย่างสินค้า-
-ลิ้ง website-
-หลักฐานการจำหน่าย เช่น พวกใบเสร็จการขาย-
-หลักฐานการขอ อย-
-หลักฐานการโฆษณา-
-หลักฐานการสั่งผลิต-
เป็นต้น

ดังนั้น ตามข้อมูลที่ข้าพเจ้ากราบเรียนข้างต้น ข้าพเจ้ายื่นจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าของข้าพเจ้า จดทะเบียนโดยสุจริต ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้คัดค้าน/ผู้เพิกถอน เลยแม้แต่เพียงเล็กน้อย

จึงขอให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าได้โปรด ยกคำคัดค้าน/เพิกถอนของผู้ขอคัดค้าน/เพิกถอน จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

แอดไลน์