ผู้ขอจดทะเบียนสามารถที่จะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในหลาย ๆ ประเทศได้อย่างไร

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศที่หนึ่งจะไม่มีผลคุ้มครองไปถึงประเทศที่สอง เนื่องจากการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศใดก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าของประเทศนั้น ซึ่งกฎหมายในประเทศที่หนึ่งจะไม่สามารถบังคับใช้ไปถึงประเทศที่สองด้วยตามหลักดินแดน และ อํานาจอธิปไตย

ดังนั้นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยจะไม่มีผลคุ้มครองไปถึงต่างประเทศด้วย ซึ่งเมื่อมีการส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องทำการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นด้วย

ผู้ขอจดทะเบียนสามารถยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ โดยมีทางเลือก ดังนี้

(1) สามารถยื่นคำจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในทุกประเทศที่ต้องการให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครอง ซึ่งจะต้องเตรียมคำขอประเทศละ 1 ชุด

(2) สามารถยื่นคำจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศ
– กลุ่มสหภาพยุโรป European Union (EU) คุ้มครอง 28 ประเทศ
– กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาอาฟริกา ( The African Intellectual Property Organization ) หรือ OAPI คุ้มครอง 16 ประเทศ
– กลุ่มประเทศสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาภูมิภาคอาฟริกา (African Regional Intellectual Property Organization ) หรือ ARIPO คุ้มครอง 16 ประเทศ

(3) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามระบบมาดริด (Madrid System) มีประเทศสมาชิกตามความตกลงมาดริด และพิธีสารมาดริด ซึ่งประกอบกันเป็นสหภาพมาดริด รวมทั้งสิ้น 116 ประเทศ (ปี 2561) โดยมีหลักการ คือยื่นคำขอจดทะเบียนในประเทศเดียวแต่สามารถระบุประเทศที่ต้องการได้รับความคุ้มครองได้หลายประเทศในประเทศที่เป็นสมาชิกของระบบมาดริด (Madrid System)

แอดไลน์