ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์และความหมายของงานสร้างสรรค์ที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์

ผู้สร้างสรรค์ หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
การจะเป็นผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นความสำคัญมิได้อยู่ที่ว่างานที่อ้างว่าได้สร้างสรรค์นั้นเป็นงานใหม่หรือไม่ แต่อยู่ที่ว่าบุคคลนั้นได้ทำหรือก่อให้เกิดงานโดยได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ และงานดังกล่าวมีที่มาหรือต้นกำเนิดจากบุคคลผู้นั้น มิได้คัดลอกหรือทำซ้ำหรือดัดแปลงมาจากงานอันมีลิขสิทธิ์อื่น การปรับปรุงเล็กน้อยโดยลอกเลียนแบบมา จึงถือไม่ได้ว่าเป็นงานที่ได้ทำขึ้นโดยใช้ความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานจึงมิใช่ผู้สร้างสรรค์ตามความหมายแห่งมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ซึ่งการการปรับปรุงเล็กน้อยโดยลอกเลียนแบบมาต้องพิจารณาจากสามัญสำนึกของบุคคลทั่วไปและข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้องตามกรณี
ผู้สร้างสรรค์เป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นทันทีโดยไม่ต้องดำเนินการจดแจ้งต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใดการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญามิใช่เป็นการจดทะเบียนรับรองสิทธิหรือยืนยันลิขสิทธิ์ของผู้แจ้ง แต่เป็นเพียงหลักฐานเบื้องต้นของผู้แจ้งว่าเป็นเจ้าของของลิขสิทธิ์เท่านั้น หากมีการโต้แย้งว่าผู้ใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ต้องมีการพิสูจน์
ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ควรจะเก็บผลงานของตนที่ได้สร้างสรรค์ไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่ต้น เช่น ร่างเนื้อหา หรือ เอกสารการขีดเขียนที่แม้จะดูไม่เรียบร้อยก็สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ หรือ หลักฐานทางอีเมลแสดงการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่สร้างสรรค์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน หลักฐานทางอีเมลสามารถใช้อ้างอิงในศาลได้

แอดไลน์ ผู้สร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์และความหมายของงานสร้างสรรค์ที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์