แจ้งขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ณ จุดนำเข้า

17
Mar2018

วัตถุประสงค์ของการให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้า ณ จุดส่งออกและนำเข้าเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อให้สินค้าที่ส่งออกไปนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจักร มีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้ในหรือนอกราชอาณาจักร เครื่องหมายการค้าที่ขอรับความคุ้มครอง ได้ ต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่เจ้าของได้จดทะเบียนไว้แล้ว สำหรับสินค้าไม่ว่าชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิด โดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้ในหรือนอกราชอาณาจักร และมีอยู่ในบัญชีรายชื่อที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้แจ้งไปยังกรมศุลกากร โดย เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้รับมอบอำนาจ ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าของตน ให้แจ้งความจำนงต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการ ตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2530 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530 และ ร้องขอต่อพนักงานศุลกากร เพื่อให้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่มีการส่งออกหรือนำเข้าในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่าจะมีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียนเครื่องหมายการค้าของตน ก่อนที่พนักงานศุลกากรจะทำการตรวจปล่อยสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรหรือส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้นำเข้าในแต่ละครั้ง

การดำเนินมาตรการทางศุลกากร เพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ จุดนำเข้า – ส่งออก นั้น เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights : TRIPs) ที่ต้องการให้ประเทศสมาชิกให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามสินค้าที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งนำเข้ามาใน หรือส่งออกจาก หรือส่งผ่านประเทศสมาชิก ข้อตกลง TRIPs ข้อ 51 ระบุ “บรรดาสมาชิกอาจกำหนดให้มีกระบวนการอย่างเดียวกันเกี่ยวกับการระงับการปล่อยสินค้าที่ละเมิดที่มีจุดหมายเพื่อการส่งออกจากดินแดนของตน โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร”

ข้อมูล : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

แอดไลน์